Strategisch beleid

Missie en strategie

De Hanzehogeschool Groningen wil zich ontwikkelen tot een leergemeenschap: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

Strategisch beleidsplan

We hebben onze missie en strategie voor de periode 2016-2020 vastgelegd in het strategisch beleidsplan Vernieuwen in Verbinding. Het beleidsplan is tot stand gekomen na gesprekken met studenten en medewerkers en met partners van buiten onze hogeschool.

Met Vernieuwen in Verbinding geven we gestalte aan onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden voor de beroepspraktijk en hen te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke individuen. Daarnaast vraagt de samenleving ons om kennis uit fundamenteel onderzoek te vertalen naar innovatie in de beroepspraktijk.

Om de voortgang van het beleidsplan te kunnen volgen, zijn prestatie-indicatoren opgesteld. Deze staan in hoofdstuk 3.

Missie

Onze missie is:

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, leidt kundige en betrokken professionals op, doet praktijkgericht onderzoek en is daarmee in de omgeving en (inter)nationaal een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve, toepasbare kennis.

De Hanzehogeschool Groningen wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van de (Noord-) Nederlandse kennissamenleving vanuit Europees perspectief. Dat doen we door studenten op te leiden tot innovatieve professionals, door het beroepsniveau van werkenden te verhogen, door bedrijven en instellingen te helpen met praktijkgericht onderzoek, door aan te sluiten bij de sterke punten van de regio en door samenwerking te zoeken met internationale partnerinstellingen.

In de missie klinken de uitgangspunten van onze oprichtingsakte door, die aangeeft waar we vandaan komen en wat we willen betekenen

Profiel

De Hanzehogeschool Groningen is sterk verankerd in de Noord-Nederlandse regio en in Groningen in het bijzonder. Onze hogeschool biedt complete opleidingen aan in vier domeinen:

 • Mens en maatschappij (gezondheidszorg, welzijn, sport en educatie)
 • Economie
 • Techniek
 • Kunsten

Onze regio kent de komende jaren enkele belangrijke opgaven. We nemen de verantwoordelijkheid om met onze omgeving op zoek te gaan naar oplossingen voor de aardbevingsproblematiek. Ook bij andere maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld rondom energie, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en leefbaarheid, kunnen en willen wij een rol van betekenis spelen, steeds samen met betrokken mensen, organisaties en bedrijven

Met het oog op de regionale vraagstukken verbinden we in ons onderwijs en ons onderzoek de vier domeinen zo veel mogelijk met drie strategische thema’s:

 • Energie
 • Healthy Ageing
 • Ondernemerschap

Met ons praktijkgerichte onderzoek en de hogeschoolbrede inspanningen op het gebied van ondernemerschap kunnen we voor de regio van waarde zijn.

Ons profiel wordt verder versterkt door een focus op honoursonderwijs en de bijzondere positie die de kunsten binnen onze hogeschool innemen.

Strategisch doel

Ons overkoepelende strategisch doel luidt

Ons onderwijs, ons onderzoek en onze relatie met de beroepspraktijk komen het beste tot hun recht als deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de leergemeenschap. Daarom vervlechten we ons onderwijs verder met ons onderzoek en met de beroepspraktijk. We intensiveren het onderzoek en verdiepen en verstevigen de samenwerking met de beroepspraktijk. Wanneer onze leergemeenschap zich ontwikkelt in relatie tot onze omgeving en zich kenmerkt door een professionele, internationaal georiënteerde cultuur, zorgt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek ervoor dat de Hanzehogeschool Groningen gezien en erkend wordt als een gerespecteerde University of Applied Sciences.

Doorslaggevend voor de erkenning als gerespecteerde University of Applied Sciences zijn het verhogen van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en het versterken en uitbreiden van het praktijkgericht onderzoek. Daarbij gaat onze aandacht uit naar zowel een sterke band met de beroepspraktijk en de regio als naar de internationale oriëntatie van de hogeschool.

Zwaartepunten

In ons onderzoek en onderwijs richten we ons speciaal op drie strategische thema’s die voor de regio van groot belang zijn. Deze zwaartepunten zijn: Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. Aanvullend hierop versterken we ons profiel met de focus op honours en de bijzondere positie van de kunsten.

Zwaartepunt Energie

Met onderwijs, onderzoek en innovatie leveren we een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een schone en duurzame energiesamenleving.

Het strategisch speerpunt Energie is integraal belegd bij EnTranCe, het Centre of Expertise Energy. Hier komen nieuwe initiatieven, onderzoek, onderwijs en innovatieprojecten samen. Bedrijven, overheden, startups, onderzoekers, docenten en studenten vinden elkaar hier in een open innovatieomgeving, waarin samen wordt gewerkt aan nieuwe energiesystemen en toepassingen.

Samenwerking rondom Energie
Energie Onderwijs
Energie Onderzoek

Zwaartepunt Healthy Ageing

Onze samenleving vergrijst. Dat vergt nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te versterken. Bij Healthy Ageing gaat het over de ouder wordende mens en de gevolgen van veroudering, maar ook over gezond opgroeien en maatschappelijke participatie.

In de Hanzehogeschool Groningen werken we over de volle breedte aan dit thema, in praktisch alle schools en kenniscentra, in onderwijs en onderzoek, in samenwerking met bedrijven en instellingen. De veranderingen in ons zorgsysteem en in de maatschappij, en de opkomst van technologie en e-Health, vragen om een andere invulling van zorg en nieuwe competenties van de professionals.

Samenwerking rondom Healthy Ageing
Healthy Ageing Onderwijs
Healthy Ageing Onderzoek

Zwaartepunt Ondernemerschap

Ondernemerschap zit in het DNA van de Hanzehogeschool Groningen. We zijn de voedingsbodem van vele startups. Samen met het bedrijfsleven, overheden en instellingen werken we aan innovatie en het toepasbaar maken van kennis. Zo voegen we waarde toe aan de Noord-Nederlandse economie.

Samenwerking rondom Ondernemerschap
Ondernemerschap Onderwijs
Ondernemerschap Onderzoek

Honours

Het honoursbeleid van de Hanzehogeschool Groningen focust zich op talentontwikkeling voor ambitieuze studenten die meer willen en kunnen.

Het honoursbeleid steunt op drie pijlers:

 • honoursonderwijs voor studenten;
 • honoursleergang voor docenten;
 • praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving.

Honoursonderwijs voor studenten

Het honoursonderwijs heeft de functie van een proeftuin en biedt ruimte voor experimenten met innovatief onderwijs. Basis voor de honoursprogramma’s is een profiel van de excellente professional, opgesteld door de schools en opleidingen. Samen met adviesbureau Hobéon bewaken we de kwaliteitsstandaard van de honoursprogramma’s. In 2018 zijn er vijf honoursprogramma’s gecertificeerd.

Honoursleergang voor docenten

Docenten spelen een cruciale rol in het honoursonderwijs. Het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving biedt honoursdocenten de leergang A Teacher’s Road to Excellence aan. In 2018 hebben tien docenten de leergang succesvol afgesloten.

Praktijkgericht onderzoek

Het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving doet onderzoek naar talentontwikkeling en (de effecten van) honoursonderwijs.

Samenwerking rondom Honours
Honoursonderwijs
Honoursonderzoek

Zie bijlage strategisch beleid:

De kunsten

In ons strategisch plan Vernieuwen in Verbinding is een speciale positie weggelegd voor de kunsten. De kwaliteit en het innovatief vermogen van onze kunstopleidingen leveren een bijzondere dynamiek op voor ons onderwijs en onderzoek.

De kunstopleidingen zijn verbonden met de andere opleidingen van de Hanzehogeschool en met de zwaartepunten. Zij versterken en versnellen de innovaties in andere domeinen en dragen bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten in de hele hogeschool. Daarnaast zijn de kunstopleidingen een onmisbaar onderdeel van de culturele infrastructuur in de regio. Ze dragen bij aan het innovatieve vermogen, het economische succes, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de regio.

Samenwerking rondom kunsten
Kunsten Onderwijs
Kunsten Onderzoek

Bijzondere prestaties

Jaarlijks eren we een aantal bijzondere medewerkers, studenten en ondernemers door hun naam bij te schrijven op de Walk of Fame. De volgende uitblinkers zijn in 2018 aan de Walk of Fame toegevoegd:

 • Medewerker Arjan Taaij van het Instituut voor Sportstudies. Hij is coach van volleybalclub Lycurgus. In het seizoen 2016/2017 werd de club landskampioen en winnaar van de Supercup.
 • Rozemarijn Veenstra en Hidde van Wezel, studenten Bouwkunde en Civiele techniek. Zij wonnen de Innovatieprijs 2017 met hun afstudeerscriptie Innovatief Ontwerpen. Daarmee hebben ze een basis gelegd voor vervolgonderzoek naar grote overspanningen van gebouwen, met gebruikmaking van vernieuwende bouwmaterialen.
 • Carlijne Mouthaan, student aan het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Zij legde beslag op de European Communication Award 2017 met een strategie om de energietransitie in Nederland te versnellen, door het te koppelen aan economische kansen.
 • Sàrel de Jong, student aan de Academie voor Verpleegkunde en kickbokser. Zij behaalde goud op de Wereldspelen in Wroclaw in Polen in de klasse K1 tot 65 kilogram.
 • Kristina Vårlid, studente aan het Prins Claus Conservatorium. Als gitariste werd zij de winnaar van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2017. Zij won een optreden tijdens het Grachtenfestival 2017 en een tour langs Nederlandse concertzalen in het seizoen 2017/2018.
 • Patrick van der Meulen, in 2013 afgestudeerd bij het Instituut voor Marketing Management. Hij richtte Enie.nl op, een snelgroeiende en innovatiegerichte onderneming voor verkoop en advisering over zonnepanelen en groene elektriciteit.

In de bijlagen is een compleet overzicht opgenomen van de prijzen en beurzen die onze studenten en medewerkers in 2018 hebben gewonnen.

Samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen is van oudsher sterk geworteld in Noord-Nederland. Wij willen een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de economische, sociale en culturele veerkracht van de regio en Nederland als geheel.

We onderschrijven de Noordelijke Innovatieagenda. We spelen gericht in op de behoefte aan goedgeschoolde mensen in alle sectoren van de Noord-Nederlandse economie. Daartoe gaan we in en buiten de regio duurzame relaties aan met het bedrijfsleven, overheden, de beroepspraktijk en collega-kennisinstellingen. Deze relaties krijgen vorm in talloze formele en informele samenwerkingsverbanden, via stages en afstudeeronderzoeken en in innovatiewerkplaatsen. In deze leergemeenschappen versterken onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar. Studenten, docent-onderzoekers en partners uit de regio werken vanuit gedeelde waarden samen aan vraagstukken die in Noord-Nederland, nationaal of internationaal spelen. Onze zwaartepunten hierbij zijn Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap. In innovatiewerkplaatsen en Centres of Expertise werken bedrijven, instellingen, overheden, docent-onderzoekers en studenten in een publiek-private samenwerking aan innovatieve oplossingen voor praktijkgerichte vraagstukken.

Strategisch niveau

Het Akkoord van Groningen

Onze hogeschool vormt samen met de gemeente Groningen, de provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG het strategisch samenwerkingsverband Het Akkoord van Groningen. Hierin werken we vanuit een gemeenschappelijke visie en agenda aan het versterken en profileren van kennisstad Groningen. We doen dit vanuit de overtuiging dat deze samenwerking positief is voor de continuïteit en concurrentiekracht van de eigen partnerorganisaties, voor de groei van het innovatieve bedrijfsleven en voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de stad en regio. In 2018 is de strategische agenda geactualiseerd, met als titel Verbinden en Opschalen 2018-2022. Bij het Akkoord van Groningen hoort de campagne City of Talent. De Akkoord-partners hebben ook de City Deal Kennis Maken ondertekend, van het landelijke programma City Deals.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wordt gevormd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de vier noordelijke gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Als stakeholder zijn we direct betrokken bij het ontstaan van de Noordelijke Innovatieagenda.

Economic Board Noord-Nederland

Het noordelijk bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden zetten zich gezamenlijk in om de kansen die de noordelijke economie biedt te realiseren, uitgewerkt in de Noordelijke Innovatie Agenda. De organisatie bestaat uit een Economic Board, Uitvoeringstafel en een secretariaat/secretaris.

 

Bestuurlijke convenanten

Met verschillende grote organisaties in Noord-Nederland zijn we de afgelopen jaren een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een bestuurlijk convenant. Een dergelijk samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld inhouden dat wij onderwijs verzorgen voor de medewerkers, terwijl onze studenten en docenten de gelegenheid krijgen praktijkervaring op te doen. Ook leveren deze organisaties gastdocenten en lectoren. In nauwe samenwerking met deze partners ontwikkelen we de curricula van onze opleidingen. Daarnaast onderzoeken we gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken en werken we aan innovatievragen, variërend van product- tot dienstenontwikkelingen. Hiervoor stellen we onze innovatiewerkplaatsen en de living labs bij de Centres of Expertise ter beschikking. Het strategisch thema Ondernemerschap wordt actief ondersteund via diverse financierings- en stimuleringsmaatregelen en activiteiten.

In 2018 hebben we convenanten afgesloten met Samenwerking Noord, het Martini Ziekenhuis, DUO, Menzis, Avebe, ZINN, Verslavingszorg Noord-Nederland, Rabobank Stad en Midden Groningen, Rabo Learning Centre, Univé Noord Nederland, Energy Valley Topclub en HealthiPort. Ook nemen we actief deel aan het convenant van de gemeente Groningen voor het opleiden van vluchtelingen.

Samenwerking rond het thema Energie

Partners Energy

We zijn founding partner van New Energy Coalition. New Energy Coalition is een nieuwe organisatie die in 2017 is opgericht om zowel op nationaal als op internationaal niveau een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het verbinden van kennis en netwerken zijn hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden. Daarom zijn de Stichting Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute samen verder gegaan als New Energy Coalition.

In Europees verband maken we deel uit van het EUREC-consortium. EUREC (Association of European Renewable Energy Research) bestaat uit gerenommeerde universiteiten die actief zijn in het onderzoek naar duurzame energie. In EUREC zijn onze beide energiemasters European Master Renewable Energy en Master Sustainable Energy System Management ontwikkeld.

We zijn lid van GERG, de European Gas Research Group. Dit netwerk richt zich op Research & Development in de gassector en bestaat uit grote bedrijven en kennisinstellingen die in die sector actief zijn.

Sinds 2013 zijn we partner in Knowledge 4 Innovation (K4I). Dit Europese platform heeft als doel innovatie te stimuleren. In het kader hiervan presenteren we ons jaarlijks tijdens de Innovation Summit in Brussel aan leden van het Europees Parlement.

In 2015 zijn we partner geworden in het Benelux Energy Expertise Netwerk. Daarnaast zijn we via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aangesloten bij ERRIN, het netwerk van innovatieve regio’s, onder andere op het gebied van energie. Ten slotte zijn we vertegenwoordigd in het Enterprise Europe Network (EEN).

We werken nauw samen met het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie, het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), dat in het najaar van 2018 werd geopend door voormalig VN-Secretaris Generaal Ban Ki-moon. Het centrum op de Zernike Campus in Groningen heeft als doel de wereld veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering. Het GCECA brengt een breed wereldwijd netwerk van partners samen, waaronder internationale kennisinstituten, bedrijven, belangenorganisaties, lokale en nationale overheden en de financiële sector.

Ook zijn we founding partner van Springtij Academy, tijdens het jaarlijkse duurzaamheidsfestival Springtij op Terschelling. We zijn daarnaast actief in partnerships binnen tal van initiatieven op het gebied van verduurzaming van energie, zoals een project in Hoogeveen om tachtig nieuwe woningen van energie te voorzien met waterstof. In Bedrijfkracht werken we met werknemers van partnerbedrijven aan energiebesparing. Op Ameland werken we met bewoners, bedrijven en organisaties aan de verduurzaming van het eiland. Maar ook verwelkomden we het nieuwe landelijke testcentrum Hydrohub op het terrein bij EnTranCe. Samen met het ISPT Waterstofconsortium gaan onderzoekers aan de slag met het uittesten en ontwikkelen van een waterstofproductie-unit op een industriële schaal.

Samenwerking rond het thema Healthy Ageing

Centre of Expertise Healthy Ageing

Publiek-private samenwerking tussen organisaties vormt de kern van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Dit gebeurt met meer dan 160 partners, waaronder bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, gemeenten en provincies. In het onderwijs richt de samenwerking zich op projecten, stages en afstudeeropdrachten. Vanuit het onderzoek werken we samen met veel andere kennisinstellingen en partners in zorg en welzijn.

We werken samen met het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN), het ZorgInnovatieForum, Zorgplein Noord en het netwerk ZON. Met deze partners hebben we in november 2018 gezamenlijk een Healthy Ageing-conferentie in Leeuwarden georganiseerd met 500 deelnemers.

Het Centre of Expertise Healthy Ageing zorgt voor publiek-private samenwerking met consortia van partners in innovatiewerkplaatsen in Noord-Nederland. In 2018 zijn 18 nieuwe innovatiewerkplaatsen van start gegaan, met meer dan € 2 miljoen aan bijdragen van de partners. Bij alle innovatiewerkplaatsen zijn lectoren van de Hanzehogeschool actief betrokken. Veel nieuwe innovatiewerkplaatsen richten zich op het gebruik van technologie voor innovaties in zorg en welzijn en op het thema gezonde omgeving. Voorbeelden zijn de Innovatiewerkplaatsen Blended Care in de Diëtistenpraktijk, Cycling Lab en Blue Zone Appingedam.

We zijn betrokken bij vijf noordelijke Healthy Ageing gerelateerde RIF-projecten (Regionaal Investeringsfonds) van het mbo. We werken samen met de drie andere Centres of Expertise Health in Nederland (Zorg & Technologie Zuyd, Genomics Leiden en U-Create Utrecht). We hebben verbinding met topsector Life Science and Health, onder andere in de pilot Topconsortia voor Kennis en Innovatie, en zijn betrokken bij de Human Capital agenda. We hebben als koploper ook in 2018 bijdragen geleverd aan het landelijke Zorgpact.

Verder leveren we actieve bijdragen aan Katapult, het landelijk samenwerkingsverband voor publiek-private samenwerking in mbo en hbo, onder andere bij de voorbereiding van het landelijke kader voor centres of expertise van de Vereniging Hogescholen en via werkgroepen rond de doorontwikkeling en kwaliteitszorg van de centres of expertise.

Ook participeren we in het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing en bij de landelijke werkgroep H2020 Health.

Health Hub Roden

Health Hub Roden (HHR) is een fysieke innovatieomgeving op het gebied van medische technologie en Healthy Ageing, die een schakel vormt tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Ondernemers kunnen hier terecht met onderzoeksvragen op het gebied van Healthy Ageing. Samen met studenten en docenten gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen, waarbij de bedrijven hun kennis delen met de onderzoekers.

HHR creëert een voedingsbodem voor nieuwe ondernemingen en heeft een aanzuigende werking op andere bedrijven. Inmiddels heeft HRR 100 fte aan werkgelegenheid gerealiseerd en brengt een steeds groter aantal studenten theoretische kennis in de praktijk. De belangstelling van bedrijven om gebruik te maken van de Health Hub-locatie is zodanig groot, dat in 2019 een groter pand in Roden zal worden betrokken, met medewerking van de provincie Drenthe en gemeente Noordenveld.

Hanzehogeschool Groningen treedt op als penvoerder van HHR.

Samenwerking rond het thema Ondernemerschap

Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap werkt veel samen met externe partners in uiteenlopende projecten, met als doel het bevorderen van ondernemerschap en innovatie. Via gesubsidieerde onderzoeksprojecten heeft het centrum in 2018 de samenwerking met ruim 100 midden- en kleinbedrijven versterkt.

Enterprise Europe Network

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap is verbonden aan het Enterprise Europe Network. Dit Europese netwerk helpt het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland bij het internationaal zakendoen. Daarnaast richt het Enterprise European Network North Netherlands zich op het opstellen van bedrijfsprofielen, het organiseren van (matchmaking) events en het proactief aangaan van samenwerkingsverbanden met andere ondernemersorganisaties, zoals SNN, VNO/NCW en MKB Noord. Bovendien zijn er samenwerkingsovereenkomsten gerealiseerd tussen ondernemers in Noord-Nederland en ondernemers in andere landen.

Northern Knowledge

Op de Zernike Campus Groningen bevindt zich Northern Knowledge, een trefpunt en netwerk voor partijen uit wetenschap, economie, maatschappij en onderwijs. Northern Knowledge is het consortium voor valorisatie en ondernemerschap geïnitieerd door de Hanzehogeschool Groningen, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Northern Knowledge zet zich in voor het optimaal benutten van kennis, om zo innovatie te stimuleren en bij te dragen aan een sterke noordelijke regio. Onze hogeschool is via het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap vertegenwoordigd in het Programme Board. Collegelid Rob Verhofstad is een van de drie bestuursleden van Northern Knowledge.

Topminor De Noorderlingen

Wij voeren de regie over de topminor De Noorderlingen. Dit is een gezamenlijk initiatief met de NHL- Stenden Hogeschool. Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap ondersteunt ook ontwikkelingen in mbo, zoals Label Ondernemen bij Alfa College Business School vestiging Hoogeveen.

Naast de topminor De Noorderlingen werken de andere minoren zoals honoursminor Da Vinci en associate degree Ondernemen samen met bedrijven in de regio, zoals Rabobank Stad en Midden-Groningen. Samen met deze laatste partner organiseert het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap de Dag van de Ondernemende Student.

Groningen Confucius Institute

Om de wederzijdse banden tussen China en Nederland te versterken, is het Groningen Confucius Institute (GCI) opgericht. Hierin werken we met de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen samen met de Communication University of China. Het GCI is onderdeel van een breed netwerk van Confucius Instituten over de hele wereld en wordt ondersteund door de Chinese overheid. Door krachten en kennis te bundelen, wil het GCI op het gebied van taal, cultuur en zakendoen een instituut zijn dat kwaliteit en vertrouwen biedt.

Samenwerking rond het thema Honours

Hanze Honours College

Het Hanze Honours College (HHC) regisseert en stimuleert de interne en externe samenwerking op het gebied van honoursonderwijs en talentontwikkeling. Intern stimuleert het HHC de samenwerking tussen schools op het gebied van multidisciplinair honoursonderwijs en communityvorming. Voor schooloverstijgende, multidisciplinaire projecten regisseert het HHC de samenwerking met regionale werkveldpartners.

In de Honours Werkveldadviescommissie, bestaande uit werkveldpartners en honoursalumni, werkt het HHC samen aan het vergroten van het civiel effect van honoursonderwijs en het stimuleren van talentontwikkeling van professionals.

In het Regionaal Ambitieplan werkt het HHC samen met middelbare scholen (havo en mbo) aan talentontwikkeling. In januari 2019 start weer een track junior honours voor havo-4-talenten, waaraan ongeveer 56 havoleerlingen gaan deelnemen.

Het HHC heeft een leergang herkennen, erkennen en stimuleren van talent ontwikkeld. In schooljaar 2018/2019 wordt de leergang aangepast. In september 2019 gaat de leergang weer van start.

Landelijk werkt het HHC nauw samen binnen het landelijk honoursnetwerk met hbo-instellingen en universiteiten die honoursonderwijs aanbieden. In 2018 is er gewerkt aan een nieuwe landelijke website over Honoursonderwijs in Nederland, zowel voor hbo als wo. Deze website gaat in 2019 in de lucht.

Internationaal is het HHC nauw betrokken bij de European Honors Council (EHC), een samenwerkingsverband tussen instellingen voor hoger onderwijs in Europa op het gebied van honoursonderwijs. De president van de EHC is lector van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving, dat onderdeel uitmaakt van het HHC. Vanuit het EHC-netwerk zijn in 2018 de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Erasmus-aanvraag (KA3) die in maart 2019 wordt ingediend. Bij deze aanvraag zijn tien instellingen uit het hoger onderwijs betrokken uit negen verschillende landen.

Sinds de zomer van 2017 is het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving de penvoerder van het Erasmus project CoTalent. Doel van dit project is docenten in het hoger onderwijs in Europa instrumenten aan te bieden om talentonerwijs te bevorderen. Zo kunnen talentvolle studenten het beste uit henzelf halen.

Samenwerking op het gebied van de Kunsten

Interne samenwerking

Al langer werken Academie Minerva en Prins Claus Conservatorium op veel gebieden samen, maar in 2018 is die samenwerking geïntensiveerd. Hieronder in het kort enkele van die samenwerkingsprojecten. In de bijlagen is een uitgebreidere beschrijving te vinden.

Chorus of Arts

Eerstejaarsstudenten Fine Arts van Academie Minerva hebben in de tentoonstelling Chorus of Arts een koppeling gelegd met het Prins Claus Concert 2018 van het Prins Claus Conservatorium.

Cross-Arts ‘Shaky grounds’ (De Ploeg) 2018

Sinds 2017 is er een jaarlijks Cross Arts festival, georganiseerd door docenten en studenten van de Master of Music (studierichting New Audiences and Innovative Practices) van het Prins Claus Conservatorium en studenten van de studierichting MADtech (Media Art, Design and Technology) van Academie Minerva. Het Cross-Artsproject brengt studenten van verschillende kunstdisciplines samen om interdisciplinaire samenwerking te stimuleren. In 2018 is Shaky Grounds opgezet, een audiovisueel en interactief festival met muziek, performances en beeldende kunst. Het 100-jarig bestaan van kunstenaarskring De Ploeg vormde het uitgangspunt voor een nieuw collectief van kunstenaars, muzikanten en ontwerpers.

Sounds of Music

Het festival Sounds of Music werkt samen met zowel Academie Minerva als het Prins Claus Conservatorium. Voor de editie van 2018 hebben beide instituten een bijdrage geleverd aan diverse programmaonderdelen.

Cross Arts samenwerking masteropleidingen

Jaarlijks is er een Cross Arts-samenwerking van masteropleidingen van Academie Minerva en het Prins Claus Conservatorium. Centraal in 2018 stond het leren samenwerken in een cross-arts setting, het vormgeven van een kunstenaarscollectief, het inzetten van technologie bij het maken van kunst en ’out of the box’-denken. Het project mondde uit in een driedaagse intensive in december, waarbij studenten hun werk voor feedback deelden met een selectief publiek, bestaande uit ‘critical friends’.

Externe samenwerking

Het projectbureau van Academie Minerva begeleidt en coördineert jaarlijks ruim 60 projecten waarin onderwijs en werkveld elkaar ontmoeten. Externe opdrachten worden uitgezet binnen het onderwijs of vinden een plek bij een alumnus van de Academie. Hierbij werkt Academie Minerva samen met een grote diversiteit aan partners, waaronder UMCG Groningen, Aanpak Ring Zuid, het Poëziepaleis en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hieronder enkele van deze projecten. Meer informatie is te vinden in de bijlagen.

Innovatiewerkplaats Kunsteducatie en Educatieloket

Studenten en alumni van de kunstopleidingen en kunsteducatieve opleidingen van Academie Minerva en het Prins Claus Conservatorium werken vanuit het educatieloket samen met organisaties in interdisciplinaire projecten. In 2018 zijn deze partijen gestart met de innovatiewerkplaats Kunsteducatie, een samenwerking tussen de kunsteducatieve bacheloropleidingen, de Master Kunsteducatie (een joint degree tussen de Hanzehogeschool en NHL Stenden), Onderzoeksgroep Kunsteducatie van Academie Minerva, Prins Claus Conservatorium, de Pedagogische Academie en het noordelijke kunsteducatieve werkveld.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Studenten van Academie Minerva deden in opdracht van Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) artistiek onderzoek naar het thema ‘being (un)connected’. De studenten hebben onderzocht in hoeverre een andere benadering van verstoring, uitval en het ‘niet-verbonden’ zijn, tot andere inzichten leidt. De uitkomsten zijn in november 2018 aan onder andere staatssecretaris Mona Keijzer gepresenteerd op het symposium ‘Telekwetsbaarheid’ van het ministerie.

Culturele Hoofdstad Leeuwarden

Leeuwarden was in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Docenten, onderzoekers en studenten van de vestiging van de Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden hebben samen met het Kenniscentrum Kunst & Samenleving een bijdrage geleverd aan het programma, via onder andere onderstaande projecten.

The Art of an Open Society

Kenniscentrum Kunst & Samenleving organiseerde in november het symposium The Art of an Open Society, als onderdeel van het programma European Neighbours Week. Gedurende deze week kwamen initiatiefnemers, makers, denkers, doeners en beslissers vanuit heel Europa naar Fryslân om samen te werken aan een samenleving die meer open is. Centrale vraag tijdens  het symposium was hoe de macht aan ‘de mensen’ kan worden gegeven en hoe door middel van kunst en cultuur een brede maatschappelijke verandering teweeg kan worden gebracht.

Prins Claus Concert

In 2018 vond het jaarlijkse Prins Claus Concert plaats in Groningen en Leeuwarden. Het concert heeft circa 1700 bezoekers getrokken. Het Prins Claus Concert is een sterk voorbeeld van de verbondenheid van onze kunstenopleidingen met de regio. Het Prins Claus Conservatorium werkt hierin samen met de koepelorganisatie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), VNO-NCW Noord, de drie noordelijke provincies, de gemeentes Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen en het bedrijfsleven. Het Prins Claus Concert als relatie-evenement heeft als doel om de noordelijke politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen te brengen die werken aan de Noordelijke Innovatie Agenda.

Internationale samenwerkingen

Zowel Academie Minerva als het Prins Claus Conservatorium heeft internationale samenwerkingspartners voor uitwisseling. Hieronder de highlights van het afgelopen jaar.

International Week Popular Culture

De Minerva Academie voor Popcultuur organiseerde een week vol inspiratie, uitwisseling en innovatie met haar samenwerkingspartners uit onder meer Engeland, Finland, Hongarije, Letland en Litouwen. Gedurende deze week werden workshops (LAB Sessions) gehouden waarbij de nadruk lag op internationale samenwerking, inspiratie en creatie. Deze workshops waren toegankelijk voor (oud)studenten van creatieve opleidingen van de Hanzehogeschool, NHL Stenden/Frisian Design Factory en D’Drive.

Network Musical Theatre Europe

Het Lucia Marthas Institute for Performing Arts maakt deel uit van het Network Musical Theatre Europe (NMTE), samen met de Academy of Music and Drama of the University of Gothenburg (Zweden) en de Guildford School of Acting of the University of Surrey (Verenigd Koninkrijk). Het netwerk streeft naar het excelleren van het kunstvakonderwijs in Europa, zowel op artistiek als pedagogisch gebied. Het netwerk biedt bovendien mogelijkheden aan studenten en medewerkers om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprojecten. Op dit moment zijn er uitwisselingen mogelijk met de Academy of Music and Drama of the University of Gothenburg (Zweden) en de Folkwang Universität der Künste in Essen (Duitsland) en Riverdance in Dublin (Ierland).

Duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt in alle curricula een plek. We leiden professionals op die duurzaamheid als vanzelfsprekend beschouwen en daar naar handelen.

Onze ambities op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Naar aanleiding van het project The Green Quest hebben we in 2017 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. In 2025 staat onze aardgaskraan op nul.
 2. In 2025 produceren we nul procent restafval.
 3. In 2025 is elke afgestudeerde student van de Hanzehogeschool Groningen een duurzame ambassadeur.
 4. In 2025 is elke medewerker van de Hanzehogeschool Groningen een duurzaam en gezond rolmodel voor studenten.

In 2018 kwam daar nog een vijfde doel bij:

 1. In 2030 maakt de Hanzehogeschool Groningen 100 procent gebruik van duurzame energie.

Deze afspraak maakten we als eerste organisatie in Nederland met Al Gore en zijn Climate Reality Project. Onder de noemer 100 procent Committed werken medewerkers van schools, staven, onderzoekscentra en centres of expertise samen met studenten en bedrijfsleven aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Sustainable Development Goals

Op 26 juni 2018 tekenden wij, als een van de acht hogescholen in Nederland, een intentieverklaring om de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties een plek te geven in het onderwijs. Jan-Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, riep die dag op tot samenwerking in het hoger onderwijs en met het bedrijfsleven. De Hanzehogeschool Groningen kreeg het podium met de GreenQuest en de roep van onze studenten om de SDG’s een prominente plek in het onderwijs te geven. De student als maatschappelijk bewogen wereldburger die zijn talenten inzet voor de wereld.

In de beleidsbrief 2018-2019 is aan alle onderdelen van de Hanzehogeschool gevraagd expliciet aandacht aan de SDG’s te geven.

Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober 2018 was het de Dag van de Duurzaamheid voor de hele Hanzehogeschool. In aanwezigheid van studenten, medewerkers en gasten gaf key-note speaker Ruud Veltenaar een inspirerende aftrap. Vervolgens waren er op de Zernike Campus workshops en lezingen. De dag werd afgesloten met de opening van de Zernike Advanced Processing-faciliteit en een Barn Talk met Marga Hoek.

Green MOOCs

Om kennisdeling over duurzaamheid te bevorderen, waren er ook in 2018 Green MOOCs, oftewel Massive Open Online Courses. Voor video-opnames werkten we met studenten van het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Zo is de MOOC-ontwikkeling niet alleen een doel, maar ook een middel om studenten in aanraking te brengen met duurzaamheid.

Afspraken met leveranciers

Met onze leveranciers hebben we concrete afspraken gemaakt over duurzaamheid.

 • Interne verhuizingen gebeuren CO2-neutraal en met milieuvriendelijke verhuiswagens.
 • De CO2-footprint van repro-activiteiten wordt volledig gecompenseerd. Hierbij worden medewerkers ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Bij tijdelijke bouwprojecten zetten we in op duurzaam, sociaal personeelsbeleid en volgen we de principes van cradle to cradle en circulair bouwen.
 • Met onze cateraar is een reductie van 85 procent aan organisch afval gerealiseerd. In de Van Olsttoren staat een composteermachine waarmee organisch keukenafval wordt omgezet naar compost. We minimaliseren de ‘omverpakkingen’ en maken ons sterk voor het terugdringen van plastics. Koffie, thee, cacao en suiker zijn fairtrade en alle ingrediënten zijn 100 procent biologisch. De automatenbekers zijn volledig composteerbaar en het koffieresidu wordt hergebruikt voor het telen van de Zernike Zwam, die vervolgens wordt gebruikt door onze cateraar en als compost in de landbouw. Ook zet de cateraar 10 procent SROI-medewerkers in.
 • Onze partners van beroepskleding zijn aangesloten bij de internationale Fair Wear Foundation. Er wordt uitsluitend gewerkt met kledingleveranciers die de condities van REACH opvolgen. Daarnaast streven we, ook in dit domein, naar circulariteit in de keten.
 • Onze telecommunicatie en mobiele randapparatuur voldoen aan de Electronics Watch voorwaarden.

Hanze Bereikbaar

Medewerkers, studenten en bezoekers worden gestimuleerd tot duurzaam vervoersgedrag door het project Hanze Bereikbaar. We stimuleren bijvoorbeeld het gebruik van e-bikes en speed pedelecs door deze gratis aan medewerkers uit te lenen. Zo ervaren zij dat ze per fiets duurzamer, fitter, goedkoper en soms zelfs sneller op het werk kunnen komen. Ook kunnen medewerkers deelnemen aan OV-probeeracties. Bij nieuwbouw op de Zernike Campus leggen we geen nieuwe parkeerterreinen aan, maar promoten we het gebruik van de Park & Ride aan het Reitdiep, waarbij we shuttlebussen inzetten.

De Rookvrije Generatie

Op 3 april 2018 hebben we uitgesproken op weg te gaan naar een rookvrije generatie. Dat deden we samen met de gemeente Groningen, FC Groningen, het Martini Ziekenhuis, de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Verslavingszorg Noord Nederland, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands en Menzis. Het is uniek dat binnen een regio in Nederland organisaties zo collectief de handen ineen slaan om dit doel te bereiken. Samen ontplooien we initiatieven om ons doel te bereiken.

Warmtenet

Op 19 december 2018 namen we samen met WarmteStad officieel het warmtenet op de Zernike Campus in gebruik. Het warmtenet gaat de komende jaren de gebouwen op de campus duurzame warmte leveren als vervanging voor aardgas. De Hanzehogeschool is de eerste organisatie die is aangesloten op het warmtenet.

Duurzame inzetbaarheid

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid gaan we uit van een gezamenlijk belang en de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Aansluitend hierop is vanuit de Green Quest als doel geformuleerd dat elke medewerker een ‘duurzaam en gezond rolmodel’ is. In 2018 ontving een aantal medewerkers een SDG-speldje, omdat deze medewerkers voor anderen een rolmodel zijn op het gebied van duurzaamheid. Het streven is om in 2019 nog meer medewerkers te motiveren.

Ontwikkelingssamenwerking

Een bijzondere manier waarop we onze internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven, is de samenwerking met een groot aantal onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden.

Hanze Centre for Development Cooperation

Het Hanze Centre for Development Cooperation (HCDC) is het expertisecentrum van de hogeschool op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het centrum draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het strategisch plan ontwikkelingssamenwerking 2016-2020.

In 2018 coördineerde het expertisecentrum extern gefinancierde ontwikkelingsprojecten in Tanzania, Kenia, Uganda, Mozambique en Ghana. De projecten sluiten aan bij onze speerpunten Energie, Ondernemerschap en Healthy Ageing. Ook werden er nieuwe meerjarige projecten toegekend in Uganda (€ 1 miljoen) en Liberia (€ 200.000). Bij alle projecten staat de ontwikkeling van nieuwe studieprogramma’s centraal. Daarnaast zijn er intensieve trainingen voor docenten en is er de ontwikkeling van onderwijsfaciliteiten. In 2018 volgden vier docenten van partnerinstellingen een energiemaster aan onze hogeschool.

Strategische netwerkpartners in Afrika

In Afrika hebben we twee officiële netwerkpartners: de Ugandan Christian University en de University of Dar es Salaam in Tanzania. Vertegenwoordigers van beide universiteiten waren aanwezig bij de strategische netwerkconferentie die georganiseerd werd in het kader van het 44e lustrum van de hogeschool in 2018. Met beide universiteiten werken we samen. De Hanzehogeschool exploiteert geen onderwijsactiviteiten in deze landen.

Met de Ugandan Christian University hebben we in 2018 studenten en docenten uitgewisseld, gefinancierd door het Erasmus+-programma en de Hanze University Foundation. Gezamenlijk hebben we minoren ontwikkeld op het gebied van ondernemerschap en gezondheid. Met de University of Dar es Salaam hebben we samengewerkt aan de ontwikkeling van een Energy Management-master en de ontwikkeling van een landelijk energieplatform. Tijdens twee gezamenlijke summerschools werkten studenten van onze hogeschool intensief samen met Tanzaniaanse studenten aan vraagstukken op het gebied van energie. De komende jaren gaan we de samenwerking met deze universiteiten verder uitbouwen.

In 2018 organiseerden we voor het eerst een reis voor medewerkers die ervaring willen opdoen met het samenwerken met onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden. Drieëntwintig medewerkers reisden af naar het North Coast Medical Training College in Kenia om daar kennis en ervaring uit te wisselen met hun collega’s. De komende jaren blijven we deze reizen organiseren.

Hanze University Foundation

De Hanze University Foundation richt zich op het bevorderen van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden, door het sponsoren van organisaties en individuen. Het afgelopen jaar wierven we opnieuw fondsen bij bestuurders, medewerkers en studenten van onze hogeschool en bij het Noord-Nederlandse bedrijfsleven. In totaal kwam er € 76.000 binnen. De Hanze University Foundation kreeg in 2018 extra publiciteit in het kader van het 44e lustrum van de hogeschool.

In 2018 werd € 105.000 op de volgende wijze besteed:

 • ontwikkeling van een campus National Instructors College Abilonino in Uganda;
 • tien docenten van onderwijsinstellingen in Tanzania, Uganda, Kenia en Zuid Afrika namen deel aan een van de summerschools van onze hogeschool;
 • 30 studenten en acht docenten van de University of Dar es Salaam in Tanzania namen deel aan een summerschool georganiseerd door de Hanzehogeschool in Tanzania;
 • twee studenten van de Cape Coast University in Ghana ontvingen een scholarship voor een semester.

Grotius Programma

Het Grotius Programma is een onderwijsprogramma op onze hogeschool voor vluchtelingen (statushouders) die in Nederland hoger onderwijs willen gaan volgen. Het programma is genoemd naar Hugo de Groot, de Nederlandse grondlegger van het moderne volkenrecht. Het doel is vluchtelingen in contact te brengen met het Nederlandse hoger onderwijs en hen de gelegenheid te geven een stap vooruit te zetten in hun integratie- en inburgeringsproces. Het programma kan gratis worden aangeboden aan vluchtelingen dankzij financiering door het College van Bestuur en de vrijwillige inzet van docenten, medewerkers en een tiental (honours)studenten.

Het programma draaide in 2018 voor het vierde jaar. In november 2018 startten ruim dertig vluchtelingen met het programma. Het speciaal voor hen ontwikkelde curriculum is gericht op het kennismaken met het onderwijsaanbod, het kiezen van de juiste studie, het aanleren van studievaardigheden en ‘21st century skills’ en het werken aan een persoonlijk en professioneel portfolio. Alles is in het Nederlands. In het tweede blok kan de vluchteling een vak volgen binnen de opleiding van zijn keuze. In een extra-curriculair programma georganiseerd door honoursstudenten maken de vluchtelingen kennis met de Nederlandse cultuur en maatschappij, variërend van schaatsles tot het bezoeken van de Tweede Kamer, de rechtbank en het Groninger Museum.

Deze lichting studenten heeft voor het 44ste lustrum van de Hanzehogeschool een bedrag van ruim € 600 opgehaald ten behoeve van de IMC Weekendschool. Zij deden dit door het organiseren van een symposium over Healthy Ageing en een buffet met gerechten uit het Midden-Oosten. Enkele studenten hebben hiervan een film gemaakt.