Strategisch beleid

De Hanzehogeschool wil zich ontwikkelen tot een leergemeenschap: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

Missie en strategie

De Hanzehogeschool wil zich ontwikkelen tot een leergemeenschap: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

Strategisch beleidsplan

We hebben onze missie en strategie voor de periode 2016-2020 vastgelegd in het strategisch beleidsplan Vernieuwen in Verbinding. Het beleidsplan is tot stand gekomen na gesprekken met studenten en medewerkers en met partners van buiten onze hogeschool.

Met Vernieuwen in Verbinding geven we gestalte aan onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden voor de beroepspraktijk en hen te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke individuen. Daarnaast vraagt de samenleving ons om kennis uit fundamenteel onderzoek te vertalen naar innovatie in de beroepspraktijk.

Om de voortgang van het beleidsplan te volgen, zijn prestatie-indicatoren opgesteld. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 3.

Missie

Onze missie is:

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, leidt kundige en betrokken professionals op, doet praktijkgericht onderzoek en is daarmee in de omgeving en (inter)nationaal een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve, toepasbare kennis.

De Hanzehogeschool Groningen wil een bijdrage leveren aan het stimuleren van de (Noord-) Nederlandse kennissamenleving vanuit Europees perspectief. Dat doen we door studenten op te leiden tot innovatieve professionals, door het beroepsniveau van werkenden te verhogen, door bedrijven en instellingen te helpen met praktijkgericht onderzoek, door aan te sluiten bij de sterke punten van de regio en door samenwerking te zoeken met internationale partnerinstellingen.

In de missie klinken de uitgangspunten van onze oprichtingsakte door, die aangeeft waar we vandaan komen en wat we willen betekenen.

Profiel

De Hanzehogeschool Groningen is sterk verankerd in de Noord-Nederlandse regio en in Groningen in het bijzonder. Onze hogeschool biedt complete opleidingen aan in vier domeinen:

 • Mens en maatschappij (gezondheidszorg, welzijn, sport en educatie)
 • Economie
 • Techniek
 • Kunsten

Onze regio kent de komende jaren enkele belangrijke opgaven. We nemen de verantwoordelijkheid om met onze omgeving op zoek te gaan naar oplossingen voor de aardbevingsproblematiek. Ook bij andere maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld rondom energie, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering en leefbaarheid, kunnen en willen wij een rol van betekenis spelen, steeds samen met betrokken mensen, organisaties en bedrijven.

Met het oog op de regionale vraagstukken verbinden we in ons onderwijs en ons onderzoek de vier domeinen zo veel mogelijk met drie strategische thema’s:

 • Energie
 • Healthy Ageing
 • Ondernemerschap

Met ons praktijkgerichte onderzoek en de hogeschoolbrede inspanningen op het gebied van ondernemerschap kunnen we voor de regio van waarde zijn.

Ons profiel wordt verder versterkt door een focus honours en de bijzondere positie die de kunsten binnen onze hogeschool innemen.

Strategisch doel

Ons overkoepelende strategisch doel luidt:

Ons onderwijs, ons onderzoek en onze relatie met de beroepspraktijk komen het beste tot hun recht als deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in de leergemeenschap. Daarom vervlechten we ons onderwijs verder met ons onderzoek en met de beroepspraktijk. We intensiveren het onderzoek en verdiepen en verstevigen de samenwerking met de beroepspraktijk. Wanneer onze leergemeenschap zich ontwikkelt in relatie tot onze omgeving en zich kenmerkt door een professionele, internationaal georiënteerde cultuur, zorgt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek ervoor dat de Hanzehogeschool Groningen gezien en erkend wordt als een gerespecteerde University of Applied Sciences.

Doorslaggevend voor de erkenning als gerespecteerde University of Applied Sciences zijn het doorontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en het versterken en uitbreiden van het praktijkgericht onderzoek. Daarbij gaat onze aandacht uit naar zowel een sterke band met de beroepspraktijk en de regio als naar de internationale oriëntatie van de hogeschool.

Zwaartepunten

In ons onderzoek en onderwijs richten we ons speciaal op drie strategische thema’s die voor de regio van groot belang zijn. Deze zwaartepunten zijn Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap. Aanvullend hierop versterken we ons profiel met de focus op honours en de bijzondere positie van de kunsten.

Zwaartepunt Energie

Met onderwijs, onderzoek en innovatie leveren we een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de transitie naar een schone en duurzame energiesamenleving. Het Centre of Expertise Energy - EnTranCe vervult daarin een spil- en aanjaagfunctie.

Het strategisch speerpunt Energie is integraal belegd bij het Centre of Expertise Energy. Hier komen nieuwe initiatieven, onderzoek, onderwijs en innovatieprojecten samen. Bedrijven, overheden, startups, onderzoekers, docenten en studenten vinden elkaar hier in een open innovatieomgeving, waarin samen wordt gewerkt aan nieuwe energiesystemen en toepassingen.

Samenwerking rondom Energie
Energie Onderwijs
Energie Onderzoek

Zwaartepunt Healthy Ageing

Onze samenleving vergrijst. Dat vergt nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te versterken. Bij Healthy Ageing gaat het over de ouder wordende mens, gebreken en ziekte als gevolg van veroudering, maar ook over gezond opgroeien en maatschappelijke participatie.

In de Hanzehogeschool werken we over de volle breedte aan dit thema, in praktisch alle schools en kenniscentra, in onderwijs en onderzoek, in samenwerking met bedrijven en instellingen. De veranderingen in ons zorgsysteem en in de maatschappij, en de opkomst van technologie en e-Health, vragen om een andere zorg en nieuwe competenties van de professionals.

Samenwerking rondom Healthy Ageing
Healthy Ageing Onderwijs
Healthy Ageing Onderzoek

Zwaartepunt Ondernemerschap

Ondernemerschap zit in het DNA van de Hanzehogeschool Groningen. We zijn de voedingsbodem van vele start-ups. Samen met het bedrijfsleven, overheden en instellingen werken we aan innovatie en het toepasbaar maken van kennis. Zo voegen we waarde toe aan de Noord-Nederlandse economie.

Samenwerking rondom Ondernemerschap
Ondernemerschap Onderwijs
Ondernemerschap Onderzoek

Honours

Het honoursbeleid van de Hanzehogeschool Groningen focust zich op talentontwikkeling en kent drie pijlers:

 • honoursonderwijs voor studenten;
 • honoursleergang voor docenten;
 • praktijkgericht onderzoek van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving.

Honoursonderwijs voor studenten
De ontwikkeling en uitvoering van de honoursprogramma’s is de verantwoordelijkheid van de schools. Het Hanze Honours College regisseert en verbindt. Het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving doet onderzoek naar talentontwikkeling en (de effecten van) honoursonderwijs.

Basis voor de honoursprogramma’s is een profiel van de excellente professional, opgesteld door de schools en opleidingen. Het honoursonderwijs heeft de functie van proeftuin en biedt ruimte voor experimenten met innovatief onderwijs.
Samen met Hobéon bewaken we de kwaliteitsstandaard van de honoursprogramma’s. In 2017 zijn 32 van de 50 honoursprogramma’s gecertificeerd.

Honoursleergang voor docenten
Docenten spelen een cruciale rol in het honoursonderwijs. Het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving biedt honoursdocenten de leergang A Teacher’s Road to Excellence aan.

In 2017 hebben 10 docenten de leergang succesvol afgesloten en zijn 11 docenten ermee begonnen.

Samenwerking rondom Honours
Honoursonderwijs
Honours Onderzoek

De kunsten

In ons strategische plan Vernieuwen in Verbinding is een speciale positie weggelegd voor de kunsten. De kwaliteit en het innovatief vermogen van onze kunstopleidingen levert een bijzondere dynamiek op voor ons onderwijs en onderzoek.

De kunstopleidingen aan onze hogeschool zijn meer en meer verbonden met de andere opleidingen en de zwaartepunten. Zij versterken en versnellen de innovaties in andere domeinen en dragen bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten in de hele hogeschool. Daarnaast zijn de kunstopleidingen een onmisbaar onderdeel van de culturele infrastructuur in de regio. Ze dragen bij aan het innovatieve vermogen, het economische succes, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de regio.

Samenwerking rondom kunsten
Kunsten Onderwijs
Kunsten Onderzoek

Walk of Fame

Walk of Fame

Jaarlijks eren we een aantal bijzondere medewerkers, studenten en ondernemers door hun naam bij te schrijven op de Walk of Fame. De uitblinkers van 2017 zijn:

 • Medewerker Arjan Taaij van het Instituut voor Sportstudies. Hij is coach van volleybalclub Lycurgus. In het seizoen 2016/2017 werd de club landskampioen en winnaar van de Supercup.
 • Rozemarijn Veenstra en Hidde van Wezel, studenten Bouwkunde en Civiele techniek. Zij wonnen de Innovatieprijs 2017 met hun afstudeerscriptie Innovatief Ontwerpen. Daarmee hebben ze een basis gelegd voor vervolgonderzoek naar grote overspanningen van gebouwen, met gebruikmaking van vernieuwende bouwmaterialen.
 • Carlijne Mouthaan, student aan het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Zij legde beslag op de European Communication Award 2017 met een strategie om de energietransitie in Nederland te versnellen, door het te koppelen aan economische kansen.
 • Sàrel de Jong, student aan de Academie voor Verpleegkunde en kickbokser. Zij behaalde goud op de Wereldspelen in Wroclaw in Polen in de klasse K1 tot 65 kilogram.
 • Kristina Vårlid, studente aan het Prins Claus Conservatorium. Als gitariste werd zij de winnaar van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2017. Zij won een optreden tijdens het Grachtenfestival 2017 en een tour langs Nederlandse concertzalen in het seizoen 2017/2018.
 • Ondernemer Patrick van der Meulen studeerde in 2013 af bij het Instituut voor Marketing Management. Hij richtte Enie.nl op, een snelgroeiende en innovatiegerichte onderneming voor verkoop en advisering over zonnepanelen en groene elektriciteit.

In de bijlagen is een compleet overzicht opgenomen van de prijzen en beurzen die onze studenten en medewerkers in 2017 hebben gewonnen.

Samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen is van oudsher sterk geworteld in Noord-Nederland. Wij willen een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de economische, sociale en culturele veerkracht van de regio en Nederland als geheel.

We onderschrijven de Noordelijke Innovatieagenda. We spelen gericht in op de behoefte aan goedgeschoolde mensen in alle sectoren van de Noord-Nederlandse economie. Daartoe gaan we in en buiten de regio duurzame relaties aan met het bedrijfsleven, overheden, de beroepspraktijk en collega-kennisinstellingen. Deze relaties krijgen vorm in talloze formele en informele samenwerkingsverbanden, via stages en afstudeeronderzoeken en in innovatiewerkplaatsen. In deze leergemeenschappen versterken onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk elkaar. Studenten, docent-onderzoekers en partners uit de regio werken vanuit gedeelde waarden samen aan vraagstukken die in Noord-Nederland, nationaal of internationaal spelen. Onze zwaartepunten hierbij zijn Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap. In innovatiewerkplaatsen en Centres of Expertise werken bedrijven, instellingen, overheden, docent-onderzoekers en studenten in een publiek-private samenwerking aan innovatieve oplossingen voor praktijkgerichte vraagstukken.

Samenwerking op strategisch niveau

Het Akkoord van Groningen
Onze hogeschool vormt samen met de gemeente Groningen, de provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG het strategisch samenwerkingsverband Het Akkoord van Groningen. Hierin werken we vanuit een gemeenschappelijke visie en agenda aan de ontwikkeling van Groningen als dé kennis- en innovatiestad van Noord-Nederland. We voeren hiervoor de campagne City of Talent. De Akkoord-partners hebben ook de City Deal Kennis Maken ondertekend, van het landelijke programma City Deals.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) wordt gevormd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de vier noordelijke gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Als stakeholder zijn we direct betrokken bij het ontstaan van de Noordelijke Innovatieagenda.

Convenanten

Grote organisaties
Met verschillende grote organisaties in Noord-Nederland zijn we de afgelopen jaren een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van bestuurlijke convenanten. Wij verzorgen bijvoorbeeld onderwijs voor de medewerkers van deze organisaties, terwijl onze studenten en docenten de gelegenheid krijgen daar praktijkervaring op te doen. Ook leveren ze gastdocenten en lectoren. Verder ontwikkelen we in nauwe samenwerking met deze partners de curricula van verschillende opleidingen. Ook onderzoeken we gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken en werken we aan innovatievragen, variërend van product- tot dienstenontwikkelingen. Hiervoor stellen we onze living labs bij de Centres of Expertise ter beschikking. Het strategisch thema ondernemerschap wordt ook actief ondersteund via diverse financierings- en stimuleringsmaatregelen en activiteiten.

Huidige convenanten
In 2017 hebben we convenanten met Samenwerking Noord, Martini Ziekenhuis, DUO, Tinten Welzijnsgroep, Menzis, Verslavingszorg Noord-Nederland, Rabobank Stad en Midden Groningen, Rabo Learning Centre, Univé Noord Nederland, Energy Valley Topclub en HealthiPort. Ook nemen we actief deel aan het convenant van de gemeente Groningen voor het opleiden van vluchtelingen.

Samenwerking rond het thema Healthy Ageing

Centre of Expertise Healthy Ageing
In het Centre of Expertise Healthy Ageing werken we samen met meer dan 160 partners, waaronder bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, kennisinstellingen, netwerkorganisaties, gemeenten en provincies. In het onderwijs richt de samenwerking zich op projecten, stages en afstudeeropdrachten. Vanuit het onderzoek werken we samen met veel andere kennisinstellingen en partners in zorg en welzijn.

Innovatiewerkplaatsen
Het Centre of Expertise Healthy Ageing zorgt voor publiek-private samenwerking met consortia van partners in circa twintig innovatiewerkplaatsen in Noord-Nederland. Hieronder enkele voorbeelden.

 • We werken samen met het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland en het ZorgInnovatieForum.
 • We zijn actief betrokken bij vijf noordelijke RIF-projecten van het mbo.
 • We werken samen met de drie andere Centres of Energy’s Health in Nederland (Zorg & Technologie Zuyd, Genomics Leiden en U-Create Utrecht).
 • We leveren actieve bijdragen aan het landelijk samenwerkingsverband, onder andere in General Assembly’s en werkgroepen.
 • We hebben verbinding met topsector Life Science and Health, onder andere in de pilot Topconsortia voor Kennis en Innovatie, en zijn betrokken bij de Human Capital agenda.
 • We zijn actief betrokken bij het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing en bij de landelijke werkgroep H2020 Health.

Health Hub Roden
Health Hub Roden staat midden in de wereld van medische technologie en Healthy Ageing. Als ‘hub’ zijn we een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Ondernemers kunnen bij de Health Hub terecht met onderzoeksvragen op het gebied van healthy ageing. Samen met studenten en docenten gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen, waarbij de bedrijven hun kennis delen met de onderzoekers. Daarnaast ontstaan mooie samenwerkingsvormen tussen bedrijven onderling. Health Hub creëert een voedingsbodem voor nieuwe ondernemingen en heeft een aanzuigende werking op andere bedrijven. Eind 2017 telde de Health Hub Roden 62 partnerbedrijven. Naar verwachting levert Health Hub Roden 100 fte aan directe werkgelegenheid op.

Samenwerking rond het thema Energie

Partners Energy
We zijn founding partner van het noordelijke energienetwerk Energy Valley.

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, bedrijven en overheden richtten we in 2012 Energy Academy Europe (EAE) op. EAE is het topinstituut voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van energie. EnTranCe is de energieproeftuin van EAE. Partners in de proeftuin zijn onder andere GasTerra, GasUnie, BAM, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, TNO en TU Eindhoven.

In Europees verband maken we deel uit van het EUREC-consortium. EUREC (Association of European Renewable Energy Research) bestaat uit gerenommeerde universiteiten die actief zijn in het onderzoek naar duurzame energie. In EUREC zijn onze beide energiemasters European Master Renewable Energy en Master Sustainable Energy System Management ontwikkeld.

We zijn lid van GERG, de European Gas Research Group. Dit netwerk richt zich op Research & Development in de gassector en bestaat uit grote bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in die sector.

Sinds 2013 zijn we partner in Knowledge 4 Innovation (K4I). Dit Europese platform heeft als doel innovatie te stimuleren. In het kader hiervan presenteren we ons jaarlijks tijdens de Innovation Summit in Brussel aan leden van het Europees Parlement.

In 2015 zijn we partner geworden in het Benelux Energy Expertise Netwerk. Daarnaast zijn we via het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) aangesloten bij ERRIN, het netwerk van innovatieve regio’s, onder andere op het gebied van energie. Ten slotte zijn we vertegenwoordigd in het Enterprise Europe Network (EEN).

Samenwerking rond het thema Ondernemerschap

Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap
Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap werkt veel samen met externe partners in uiteenlopende projecten, met als doel het bevorderen van ondernemerschap en innovatie. Via gesubsidieerde onderzoeksprojecten heeft het centrum in 2017 de samenwerking met ruim 100 midden- en kleinbedrijven versterkt.

Enterprise Europe Network
Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap is verbonden aan het Enterprise Europe Network (EEN). Dit Europese netwerk helpt het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland bij het internationaal zakendoen. Daarnaast richt EEN zich op het opstellen van bedrijfsprofielen, het organiseren van (matchmaking) events en het proactief aangaan van samenwerkingsverbanden met andere ondernemersorganisaties, zoals SNN, VNO/NCW en MKB Noord. Bovendien zijn er samenwerkingsovereenkomsten gerealiseerd tussen ondernemers in Noord-Nederland en ondernemers in andere landen.

Value050
Het Groningen Center of Entrepreneurship Value050 was een samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 is dit volledig overgegaan naar HanzeOndernemerschap. Value 050 werkt nauw samen met overheden en bedrijven, kennis- en expertisecentra van hogeschool en universiteit en met de landelijke ondernemerschapscentra.

Onderwijs
Wij voeren de regie over de topminor De Noorderlingen. Dit is een gezamenlijk initiatief met de NHL hogeschool, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap ondersteunt ook ontwikkelingen in vo en mbo, zoals de Ondernemersacademie, het Entreprenasium en het International Business College. Daarin werken we samen met onder meer het Rijksuniversiteit Groningen, Hondsrug College Emmen, het Dingstede College in Meppel, het Noorderpoort College, Alfa-college en Reitdiep College in Groningen en Sevenwolden in Heerenveen.

Groningen Confucius Institute
Om de wederzijdse banden tussen China en Nederland te versterken, is het Groningen Confucius Institute (GCI) opgericht. Hierin werken we met de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen samen met de Communication University of China. Het GCI is onderdeel van een breed netwerk van Confucius Instituten over de hele wereld en wordt ondersteund door de Chinese overheid. Door krachten en kennis te bundelen, wil het GCI op het gebied van taal, cultuur en zakendoen een instituut zijn dat kwaliteit en vertrouwen biedt.

Samenwerking rond het thema Honours

Hanze Honours College
Het Hanze Honours College (HHC) regisseert en stimuleert de interne en externe samenwerking op het gebied van honoursonderwijs en talentontwikkeling.

 • Intern stimuleert het HHC de samenwerking tussen schools aan multidisciplinair honoursonderwijs en communityvorming.
 • Voor schooloverstijgende, multidisciplinaire projecten regisseert het HHC de samenwerking met regionale werkveldpartners.
 • In de Honours Werkveldadviescommissie, bestaande uit werkveldpartners en honoursalumni, werkt het HHC samen aan het vergroten van het civiel effect van honoursonderwijs en het stimuleren van talentontwikkeling van professionals.
 • In het Regionaal Ambitieplan werkt het HHC samen met middelbare scholen (havo en mbo) aan talentontwikkeling. In januari 2018 start er weer een track junior honours voor havo-4 talenten, waaraan ongeveer 70 havo-leerlingen gaan deelnemen.
 • Voor een geselecteerde groep van 11 mbo-docenten van het Noorderpoortcollege startte het HHC een leergang herkennen, erkennen en stimuleren van talent.
 • Landelijk werkt het HHC nauw samen binnen het landelijk honoursnetwerk met hbo-instellingen en universiteiten die honoursonderwijs aanbieden.
 • Internationaal is het HHC nauw betrokken bij de European Honors Council (EHC), een samenwerkingsverband tussen instellingen voor hoger onderwijs in Europa op het gebied van honoursonderwijs. De president van de EHC is lector van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving, dat onderdeel uitmaakt van het HHC.

Samenwerking op het gebied van de Kunsten

De kunstopleidingen aan onze hogeschool zijn meer en meer verbonden met de andere opleidingen en de zwaartepunten. Zij versterken en versnellen de innovaties in andere domeinen en dragen bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van studenten in de hele hogeschool. Daarnaast zijn de kunstopleidingen een onmisbaar onderdeel van de culturele infrastructuur in de regio. Ze dragen bij aan het innovatieve vermogen, het economische succes, het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de regio.

Rijksuniversiteit Groningen
Academie Minerva en Prins Claus Conservatorium werken samen met de Rijksuniversiteit Groningen aan het vormgeven van een artistiek promotietraject, zodat studenten ook na hun master zich verder kunnen ontwikkelen in hun vakgebied in het noorden. In november werd in samenwerking met de universiteit het symposium Artistic Research in the North gehouden, waarin input werd opgehaald voor de artistieke PhD.

NAIP
Een bijzonder geslaagde samenwerking is gerealiseerd in het kader van een Erasmus Plus-project van het Prins Claus Conservatorium met een internationaal consortium rondom het thema New Audiences & Innovative Practice (NAIP). Ook Academie Minerva is toegetreden tot dit al langer bestaande consortium rondom het thema crossarts. De voorbereidingen voor een nieuwe aanvraag rondom crossarts zijn reeds gestart.

Prins Claus Concert
Een sterk voorbeeld van de verbondenheid van onze kunstenopleidingen met de regio is het Prins Claus Concert, dat het Prins Claus Conservatorium jaarlijks organiseert. Het Prins Claus Conservatorium werkt hierin samen met de koepelorganisatie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), VNO-NCW Noord, de drie noordelijke provincies, de gemeente Groningen, Assen en Emmen en het bedrijfsleven. Het Prins Claus Concert als relatie-evenement heeft als doel om de noordelijke politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen te brengen die werken aan de Noordelijke Innovatie Agenda. In 2017 vond het Prins Claus Concert plaats in Emmen.

Network Musical Theatre Europe
Het Lucia Marthas Institute for Performing Arts maakt deel uit van het Network Musical Theatre Europe (NMTE), samen met de Academy of Music and Drama of the University of Gothenburg (Zweden) en de Guildford School of Acting of the University of Surrey (Verenigd Koninkrijk). Het netwerk streeft naar het excelleren van het kunstvakonderwijs in Europa, zowel op artistiek als pedagogisch gebied. Het netwerk biedt bovendien mogelijkheden aan studenten en medewerkers om deel te nemen aan internationale uitwisselingsprojecten. Op dit moment zijn er uitwisselingen mogelijk met de Academy of Music and Drama of the University of Gothenburg (Zweden) en de Folkwang Universität der Künste in Essen (Duitsland) en Riverdance in Dublin (Ierland).

Meer muziek in de klas
Meer Muziek in de klas is een convenant van alle bovenschoolse onderwijskoepels van Openbaar Onderwijs Groningen, VCOG en KOC, de gemeente Groningen, VRIJDAG, SKSG en K&C, landelijke organisatie ‘Meer muziek in de klas’ en de Pedagogische Academie en het Prins Claus Conservatorium van de Hanzehogeschool Groningen. Met dit convenant willen de partners samen optrekken om de kwaliteit van het muziekonderwijs in het primair onderwijs te verbeteren. In 2017 is gestart met een meerjarige agenda om dit realiseren.

Muziekactiviteiten in de wijk
Al sinds 5 jaar worden er vanuit het Prins Claus Conservatorium initiatieven ondernomen om muziek- en kunstprojecten in de Oosterpoortwijk op te zetten. Dit is inmiddels uitgegroeid naar een samenwerking met relevante partners uit de wijk zoals het Poortershoes, de wijkvereniging, de Borgmanschool maar ook individuele kunstenaars die in de Oosterpoortwijk wonen. In 2017 is binnen de minor Betekenisvolle Kunsteducatie met de Pedagogische Academie en de Academie voor Sociale Studies samengewerkt aan culturele activiteiten binnen de Oosterpoortwijk. Vanuit deze multidisciplinaire benadering is een uniek aanbod gecreëerd voor bewoners van de Oosterpoortwijk.

Duurzaamheid

Hanzehogeschool Groningen vervult in 2020 een voorbeeldrol als het gaat om duurzaamheid. Duurzaamheid krijgt in alle curricula een plek, waardoor we professionals opleiden die duurzaamheid als vanzelfsprekend beschouwen en daar naar handelen.

De Hanzehogeschool Groningen leidt de professionals van de toekomst op. Onze toekomst is direct gerelateerd aan de wereld om ons heen en daarom willen we iets voor de wereld betekenen. Denk aan de uitputting van de aarde, de schade die we aan de natuur aanbrengen, maar ook de vluchtelingenstroom en de zorg voor de medemens. Hoe houden we de aarde leefbaar voor ieder?

Voorbeeldrol
Onze hogeschool heeft gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering. We willen de wereld om ons heen zo min mogelijk schade toebrengen met hoe we bouwen en onze gebouwen verwarmen, onze cateringvoorziening inrichten en hoe we naar ons werk komen. Ook bieden we bijvoorbeeld participatiebanen aan bij ons logistiek centrum. We zorgen voor duurzame inzetbaarheid van personeel. We stimuleren een gezonde werkomgeving en een fit leven. Maar we moeten het niet alleen zelf goed doen; we willen ook onze omgeving inspireren. We willen een goed voorbeeld zijn voor onze studenten en via hen impact hebben op de wereld om ons heen. We zetten onderzoek en onderwijs in voor een betere wereld. Dat wordt onze voorbeeldrol.

Duurzame ontwikkeling
‘Duurzaamheid’ zien we net zo breed als de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Alle landen hebben deze doelen onderschreven. Wij geven ze een centrale plek in ons onderwijs en onderzoek, in onze lectoraten, in de curricula en in de Centres of Expertise. Onze speerpunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap gebruiken we als een kapstok voor duurzaamheid.

Ambassadeurs van duurzaamheid
Van onze studenten en medewerkers verwachten we dat ze ondernemend zijn en zich ontwikkelen tot ‘ambassadeurs van duurzaamheid’. Ze zijn professionals die hun eigen loopbaan vormgeven en hun vakgebied verder ontwikkelen. Deze ondernemende houding krijgt kleur door de verantwoordelijkheid die we voelen voor elkaar en voor de samenleving. Dit maken we concreet door onze maatschappelijke betrokkenheid in onderwijs en onderzoek, onze relaties met de beroepspraktijk, de aandacht voor duurzaamheid en de bewuste keuze om actief te zijn op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

The Green Quest
In 2017 werkten we samen met Het Financiële Dagblad (FD), BNR Nieuwsradio, Engie en Suez aan het project The Green Quest. De kick-off-bijeenkomst markeerde het begin van een periode van twaalf weken waarin we op zoek gingen naar onze duurzaamheidsambities.

Samen met een team van duurzaamheidsexperts hadden we voorafgaand aan de zoektocht vier doelen gesteld:

 1. geen gebruik meer van aardgas
 2. zero waste
 3. elke student een ambassadeur
 4. elke medewerker een rolmodel

Gedurende twaalf weken hebben docenten, studenten en medewerkers plannen gemaakt om deze doelen te realiseren. In de hele hogeschool is een beweging op gang gekomen. Tijdens het slot-event stemde het College van Bestuur in met het adviesrapport dat werd gepresenteerd. Sindsdien werken studenten en onderzoekers samen aan de doelstellingen die in 2025 behaald moeten zijn. Er zijn roadmaps gemaakt om de gebouwen van de aardgaskraan te halen, er is een nieuwe aanbesteding voor afval opgesteld, het eerste rolmodel is benoemd en de eerste studenten hebben een Green Ambassador-certificaat gekregen. Bovenal is er een beweging op gang gebracht, die de komende jaren wordt voortgezet.

Erasmusweek
In het kader van onze voorbeeldrol hebben we een Erasmusweek over het onderwerp ‘sustainable university’ georganiseerd. Daaraan hebben 26 deelnemers uit tien landen deelgenomen. In deze week stond de dynamiek van The Green Quest centraal: samen en in verbinding verder. De passie waarmee onze hogeschool in beweging is gekomen, bleek ook voor dit internationale gezelschap een inspiratiebron.

Ontwikkelingssamenwerking

Een bijzondere manier waarop we onze internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven, is het actief ondersteunen van onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden.

Strategisch plan
Op basis van het strategisch plan Ontwikkelingssamenwerking 2016-2020 zijn we in 2017 een nieuwe koers gaan varen. Belangrijkste wijziging is het aangaan van langetermijnrelaties met onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden, waarbij we zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek samenwerken. Per onderwijsinstelling werken we in verschillende sectoren samen, met de nadruk op onze onderzoeksthema’s energie, ondernemerschap en gezondheid.

Langetermijnrelaties
In Uganda hebben we gekozen voor de Ugandan Christian University. Met deze universiteit wisselen we sinds 2017 studenten en docenten uit. Het eerste onderzoeksproject, gefinancierd door NWO, is gestart. In Tanzania hebben we een relatie gelegd met de University of Dar es Salaam. Studenten en docenten van onze hogeschool reisden in de zomer van 2017 voor de tweede keer af naar Tanzania om daar samen deze universiteit te werken aan projecten die gedefinieerd zijn door lokale bedrijven. Ook werken we samen aan de ontwikkeling van een masterprogramma op het gebied van Energie. Naast deze twee hogeschoolbrede samenwerkingspartner, zijn er op het niveau van de schools samenwerkingsrelaties met onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze spitsen zich specifiek toe op het thema gezondheid.

Hanze Centre for Development Cooperation
Het Hanze Centre for Development Cooperation (HCDC) is het expertisecentrum van de hogeschool op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het centrum draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het strategisch plan. Naast het ontwikkelen van langetermijnrelaties ondersteunde het centrum in 2017 de schools bij het verder invulling geven aan het thema ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurde door het geven van gastcolleges en trainingen en het aanbieden van projectopdrachten.

Minoren
Ontwikkelingssamenwerking maakte in 2017 deel uit van een aantal minoren, zoals International Aid & Development, Game On en Medialism. Studenten kregen de kans om zich te verdiepen in het thema en om samen te werken met studenten uit ontwikkelingslanden. Ook reisden in 2017 weer meer dan 200 studenten af naar ontwikkelingslanden om daar een semester stage te lopen.

Ontwikkelingsprojecten
In 2017 coördineerde het expertisecentrum extern gefinancierde ontwikkelingsprojecten in Tanzania, Uganda, Kenia, Mozambique, Ghana en Benin. Bij alle projecten stond de ontwikkeling van nieuwe studieprogramma’s centraal. Dit werd gecombineerd met intensieve trainingen voor docenten. In het kader van een van deze projecten zijn twee docenten gestart met een Masterprogramma op het gebied van energie.

Hanze University Foundation
De Hanze University Foundation richt zich op het bevorderen van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden, door het sponsoren van organisaties en individuen. Het afgelopen jaar wierven we opnieuw fondsen bij bestuurders, medewerkers en studenten van de hogeschool en bij het Noord-Nederlandse bedrijfsleven. In totaal kwam er meer iets meer dan 116.000 euro binnen.

Met de verworven fondsen ondersteunde de Hanze University Foundation in 2017:

 • North Coast Medical Training college in Kenia;
 • Kabanga Hospital in Tanzania;
 • Ugandan Technical College in Uganda;
 • TSiBA Education in Zuid-Afrika;
 • studenten en docenten van de University of Dar es Salaam in Tanzania;
 • docenten van onderwijsinstellingen in Tanzania, Uganda en Zuid-Afrika voor deelname aan een van onze summerschools.

Grotius Programma

Het Grotius Programma is een onderwijsprogramma op onze hogeschool voor vluchtelingen (statushouders) die in Nederland hoger onderwijs willen gaan volgen. Het programma is genoemd naar Hugo de Groot, de Nederlandse grondlegger van het moderne volkenrecht. Het doel is vluchtelingen in contact te brengen met het Nederlandse hoger onderwijs en hen de gelegenheid te geven een stap vooruit te zetten in hun integratie- en inburgeringsproces. Het programma draait inmiddels voor het derde jaar. Sinds maart 2017 werken we samen met onze convenantpartners de gemeente Groningen, het Alfa-college en het Noorderpoortcollege.

Het programma kan gratis worden aangeboden aan vluchtelingen dankzij financiering door het College van Bestuur en de vrijwillige inzet van docenten, medewerkers en een tiental student-buddy’s.

Derde lichting
In november 2017 startte de derde lichting van ruim dertig vluchtelingen met het programma. Het speciaal voor hen ontwikkelde curriculum is gericht op het kennismaken met het onderwijsaanbod, het kiezen van de juiste studie, het aanleren van studievaardigheden en ‘21st century skills’ en het werken aan een persoonlijk en professioneel portfolio. Alles is in het Nederlands. In het tweede blok kan de vluchteling een vak volgen binnen de opleiding van zijn keuze. In een extra-curriculair programma georganiseerd door honours-studenten maken de vluchtelingen kennis met de Nederlandse cultuur en maatschappij, variërend van schaatsles tot het bezoeken van de Tweede Kamer, de rechtbank en het Groninger Museum.

Hier vind je een filmpje over het programma.