Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren

In 2016 presenteerde de Hanzehogeschool Groningen het nieuwe strategische plan Vernieuwen in Verbinding. In dit plan staat de ontwikkeling naar een leergemeenschap centraal: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Dit instellingsplan is tot stand gekomen na gesprekken met studenten, medewerkers en partners van buiten onze hogeschool.

In Vernieuwen in Verbinding zijn 15 indicatoren opgenomen die inzichtelijk maken of wij onze strategische doelen halen. De indicatoren zijn uitgewerkt tot meetinstrumenten binnen de besturingssystematiek van de hogeschool. Ze werken door in de strategische plannen en jaarplannen van de schools, in managementovereenkomsten met de deans en directeuren en in de hogeschoolbrede managementrapportages.

Hieronder zijn de resultaten van de Hanzehogeschool Groningen op de verschillende strategische indicatoren weergegeven. Dit is de eerste keer dat we over deze strategische indicatoren publiceren, een vergelijking met voorgaande jaren wordt daarom niet gemaakt. Streefwaarden worden in de loop van 2018 vastgesteld.

1. Studiesucces

Uitval en rendement
De Hanzehogeschool Groningen heeft een emanciperende functie. Vanuit die gedachte benaderen we de relatie tussen rendement en uitval. We vinden het belangrijker dat onze studenten een diploma halen, dan dat ze zo snel mogelijk een diploma halen. In 2017 was de uitval in het eerste jaar 21,4%, 10,9% van de propedeusestudenten switchte na het eerste jaar. Het opleidingsrendement voor de voltijdsbacheloropleidingen was 60,5%.

2.    Internationale mobiliteit

We meten de inkomende en uitgaande mobiliteit van onze studenten. Deze indicator geeft een indruk van de internationale oriëntatie van onze hogeschool. In 2017 had 8,3% van al onze regulier ingeschreven studenten een buitenlandse nationaliteit. 27,8% van onze studenten ging voor stage of afstuderen langer dan drie maanden naar het buitenland toe.3. Percentage uitgereikte certificaten honourstrajecten

Honourstrajecten bieden studenten de mogelijkheid om zich naast hun studie breder te ontwikkelen en zich persoonlijk en maatschappelijk te vormen. We kiezen ervoor het percentage uitgereikte certificaten te gaan meten in plaats van enkel deelname in een traject. Van alle uitgereikte diploma’s in 2017 had 5,3% de aantekening honours.

4. Aantal uitgereikte diploma’s

Met het aantal uitgereikte diploma’s kunnen we monitoren hoe onze verschillende typen opleidingen Ad, Bachelor en Master zich ontwikkelen. In combinatie met de doelstelling in het strategisch plan dat elke school een doorstroommaster realiseert, biedt deze indicator inzicht in het realiseren van dit punt. In totaal werden er in 2017 4.551 diploma’s uitgereikt. Hiervan waren 113 Ad-, 4.228 Bachelor- en 210 Masterdiploma’s.

5. Studenten in aanraking met Energie-, Healthy Ageing en Ondernemerschapsonderwijs

We meten hoeveel studenten onderwijs volgen dat gerelateerd is aan onze speerpunten. In 2017 zijn er 1.876 studenten afgestudeerd die tijdens hun studie in aanraking zijn geweest met een van onze drie speerpunten. Hiervan waren 60 gerelateerd aan het speerpunt Energie, 1.659 aan het speerpunt Healthy Ageing en 157 aan het speerpunt Ondernemerschap.

6. Accreditaties goed of excellent

Accreditaties zijn een extern gevalideerde indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. We meten de verhouding goed/excellent ten opzichte van het totaal aantal verleende accreditaties. Van de accreditaties die in 2017 plaatsvonden is 47,4% goed of excellent beoordeeld.7. Verhouding intern – extern verworven middelen

De verhouding tussen intern en extern verworven middelen is een indicatie van de mate waarin we voor de samenleving relevant onderzoek doen. In 2017 werd ons onderzoek voor 52% met externe middelen gefinancierd.

8. Aantal promovendi / gepromoveerden / lectoren

Met deze indicator richten we ons op het uitbreiden van het aantal lectoren, promovendi en gepromoveerde medewerkers. Hiermee kunnen we inzichtelijk maken of we er in slagen om zowel de onderzoekspiramide te verbreden als meer gepromoveerde medewerkers in dienst te hebben. In 2017 hadden we 55 lectoren, 204 gepromoveerden en 106 promovendi in dienst.

9. Aantal bedrijven waar mee wordt samengewerkt

We ontwikkelen deze indicator om te monitoren of we ons strategische doel om de samenwerking met de beroepspraktijk te intensiveren behalen. De indicator geeft inzicht in de omvang van de relaties en in de mate waarin we structurele samenwerkingsverbanden realiseren. In 2017 hadden we 532 strategische samenwerkingsverbanden.

10. Leven Lang Leren

Leven Lang Leren is een belangrijk strategisch thema voor de Hanzehogeschool Groningen. Daarom meten we het aantal cursisten en studenten in deeltijdonderwijs en maatwerktrajecten. In 2017 hadden we 3.240 cursisten, 2.259 deeltijdstudenten en zijn er 67 maatwerktrajecten opgestart.11. Aantal startups

Het aantal startups is een indicator voor het succes van ons ondernemerschapsonderwijs en van onze economische impact. We meten specifiek het aantal startups voor de speerpunten. In 2017 startten er 370 startups, waarvan 15 met het speerpunt Energie en 41 met het speerpunt Healthy Ageing.

12. Valorisatie

a. Kwaliteit – stakeholder tevredenheid
Met deze kwalitatieve indicator maken we inzichtelijk wat de betekenis van ons onderzoek voor de beroepspraktijk is. In 2017 zijn geen enquêtes omtrent kwaliteit van afgerond onderzoek gehouden.

b. Output
We meten output (publicaties en presentaties) van onderzoek. In 2017 hielden we 445 presentaties en publiceerden we 331 publicaties.

13. Studenten in aanraking met innovatiewerkplaatsen

Het aantal studenten in aanraking met innovatiewerkplaatsen is een indicatie van het realiseren van de strategische doelstelling om een leergemeenschap te zijn. Deze indicator is op dit moment nog in ontwikkeling.

14. Tevredenheid medewerkers en studenten

We meten de tevredenheid van onze studenten en medewerkers met de Nationale Studentenenquête (NSE) en het Werkbelevingsonderzoek. Het cijfer voor de NSE in 2017 was een 7,5. Het werkbelevingsonderzoek vindt eens in de twee jaar plaats, het meest recente cijfer is een 7,1.


15. Regionale betrokkenheid

Het aantal culturele en maatschappelijke projecten, tentoonstellingen, concerten en festivals dat we organiseren maakt onze maatschappelijke bijdrage inzichtelijk. In 2017 organiseerden we 26 evenementen, 3 festivals en 177 maatschappelijke projecten.