Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren

In ons strategisch plan Vernieuwen in Verbinding staat de ontwikkeling naar een leergemeenschap centraal: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

In het plan zijn vijftien indicatoren opgenomen die inzichtelijk maken of wij onze strategische doelen behalen. De indicatoren zijn uitgewerkt tot meetinstrumenten binnen de besturingssystematiek van de hogeschool. Ze werken door in de strategische plannen en jaarplannen van de schools, in managementovereenkomsten met de deans en directeuren en in de hogeschoolbrede managementrapportages.

Hieronder onze resultaten van 2018 per strategische indicator.

1. Studiesucces

Uitval en rendement
Onze hogeschool heeft een emanciperende functie. Vanuit die gedachte benaderen we de relatie tussen rendement en uitval. We vinden het belangrijker dat onze studenten een diploma halen, dan dat ze dat zo snel mogelijk doen. In 2018 was de uitval in het eerste jaar 23,4 procent. Van de propedeusestudenten switchte 10,5 procent  na het eerste jaar. Het opleidingsrendement voor de voltijdsbacheloropleidingen was 62,3 procent.

2. Internationale mobiliteit

De inkomende en uitgaande mobiliteit van onze studenten geeft een indruk van de internationale oriëntatie van onze hogeschool. In 2018 had 8,7 procent van al onze regulier ingeschreven studenten een buitenlandse nationaliteit. 29,4 procent van onze studenten ging voor stage of afstuderen langer dan drie maanden naar het buitenland.

3. Uitgereikte certificaten honourstrajecten

Honourstrajecten bieden studenten de mogelijkheid om zich naast hun studie breder te ontwikkelen en zich persoonlijk en maatschappelijk te vormen. We kiezen ervoor het percentage uitgereikte certificaten te meten in plaats van enkel deelname aan een traject. Van alle uitgereikte diploma’s in 2018 had 5,4 procent de aantekening honours.

4. Uitgereikte diploma’s

Met het aantal uitgereikte diploma’s kunnen we monitoren hoe onze verschillende typen opleidingen associate degree, bachelor en master zich ontwikkelen. Voor die ontwikkeling hebben we in het strategisch plan ook de doelstelling geformuleerd dat elke school een doorstroommaster realiseert. In 2018 werden er in totaal 4.908 diploma’s uitgereikt. Het waren 98 associate degree-, 4.540 bachelor- en 270 masterdiploma’s.

5. Studenten in aanraking met onderwijs in zwaartepunten Energie, Healthy Ageing en Ondernemerschap

In 2018 zijn aan onze hogeschool 2.095 studenten afgestudeerd die tijdens hun studie in aanraking zijn geweest met een van onze drie zwaartepunten. Hiervan waren 202 gerelateerd aan het zwaartepunt Energie, 1.746 aan het zwaartepunt Healthy Ageing en 147 aan het zwaartepunt Ondernemerschap.

6. Accreditaties goed of excellent

Accreditaties zijn een extern gevalideerde indicator voor de kwaliteit van het onderwijs. We meten de verhouding goed/excellent ten opzichte van het totaal aantal verleende accreditaties. Van de accreditaties die we in 2018 hebben ontvangen, had 12,5 procent het predicaat goed of excellent.

7. Verhouding intern – extern verworven middelen

De verhouding tussen intern en extern verworven middelen is een indicatie van de mate waarin we voor de samenleving relevant onderzoek doen. In 2018 werd ons onderzoek voor 47 procent met externe middelen gefinancierd.

8. Aantal promovendi / gepromoveerden / lectoren

Met de aantallen lectoren, promovendi en gepromoveerde medewerkers kunnen we inzichtelijk maken of we er in slagen om zowel de onderzoekspiramide te verbreden als meer gepromoveerde medewerkers in dienst te hebben. In 2018 hadden we 55 lectoren, 198 gepromoveerden en 116 promovendi in dienst.

9. Aantal bedrijven waar mee wordt samengewerkt

Een van onze strategische doelen is om de samenwerking met de beroepspraktijk te intensiveren. Deze indicator geeft inzicht in de omvang van de relaties en in de mate waarin we structurele samenwerkingsverbanden realiseren. In 2018 hadden we 569 strategische samenwerkingsverbanden.

10. Leven Lang Leren

Leven Lang Leren is een belangrijk strategisch thema voor ons. Daarom meten we het aantal cursisten en studenten in deeltijdonderwijs en maatwerktrajecten. In 2018 hadden we 1.044 cursisten, 2.276 deeltijdstudenten en zijn er 64 maatwerktrajecten opgestart.

11. Aantal startups

Het aantal bedrijven dat door onze studenten wordt opgezet (startups) is een indicator voor het succes van ons ondernemerschapsonderwijs en van onze economische impact. We meten specifiek het aantal startups voor de zwaartepunten. In 2018 startten er 368 startups, waarvan veertien met het zwaartepunt Energie en 21 met het zwaartepunt Healthy Ageing.

12. Valorisatie

a. Kwaliteit – stakeholdertevredenheid
Met de kwalitatieve indicator stakeholdertevredenheid maken we inzichtelijk wat de betekenis van ons onderzoek voor de beroepspraktijk is. In 2018 zijn geen enquêtes over de kwaliteit van afgerond onderzoek gehouden.

b. Output
We meten ook de output van onderzoek. In 2018 hielden we 644 presentaties en publiceerden we 312 publicaties.

13. Studenten in aanraking met innovatiewerkplaatsen

Het aantal studenten dat in aanraking komt met innovatiewerkplaatsen, is een indicatie van het realiseren van de strategische doelstelling om een leergemeenschap te zijn. Deze indicator is op dit moment nog in ontwikkeling.

14. Tevredenheid medewerkers en studenten

We meten de tevredenheid van onze studenten en medewerkers met de Nationale Studentenenquête (NSE) en het Werkbelevingsonderzoek. Het cijfer voor de NSE in 2018 was een 7,3. Het werkbelevingsonderzoek vindt eens in de twee jaar plaats. Het meest recente cijfer is een 7,1.

15. Regionale betrokkenheid

Het aantal culturele en maatschappelijke projecten, tentoonstellingen, concerten en festivals dat we organiseren, maakt onze maatschappelijke bijdrage inzichtelijk. In 2018 organiseerden we 21 culturele evenementen, vier festivals en 227 maatschappelijke projecten.

Kwaliteitsafspraken

Bij de invoering van de wet Studievoorschot hoger onderwijs in 2015 is bepaald dat de gelden die vrijkomen door het afschaffen van de basisbeurs, vanaf 2018 aan het hoger onderwijs worden toegewezen. Met dat geld moeten hogescholen en universiteiten de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Over de besteding van die middelen worden kwaliteitsafspraken gemaakt.

In 2018 zijn we een proces gestart om gezamenlijk met medewerkers, studenten en partners kwaliteitsafspraken te formuleren. De Hogeschoolmedezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht zijn nauw betrokken bij dit proces. Het uitgangspunt is dat we met de kwaliteitsafspraken voortbouwen op onze Onderwijsvisie 2020 en het strategisch beleidsplan Vernieuwen in Verbinding (2016-2020).

Vooruitlopend op de studievoorschotmiddelen hebben we op verzoek van de minister van OCW uit eigen reserves geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

 

Financiën

Het bedrag dat we in de jaren 2015-2017 vanuit onze reserves hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs bedraagt € 13,8 miljoen. De Algemene Rekenkamer heeft deze voorinvesteringen geaccordeerd. Van dit bedrag heeft € 10,2 miljoen een structureel karakter. Het gaat hierbij om de volgende uitgaven:

- Intensiever en kleinschaliger onderwijs € 3,3 miljoen
- Meer en betere begeleiding van studenten € 1,5 miljoen
- Inzet op talentontwikkeling, binnen en buiten de studie € 3,2 miljoen
- Passende en goede onderwijsfaciliteiten € 1,2 miljoen
- Verdere professionalisering docenten € 1,0 miljoen
  €10,2 miljoen

 

In 2018 hebben we € 7,2 miljoen aan studievoorschotmiddelen ontvangen. We hebben dit bedrag in 2018 ingezet om deze structurele uitgaven voort te kunnen zetten.