Bestuur & organisatie

Voorwoord van het College van Bestuur

In 2018 was het 220 jaar geleden dat de Vlaamse schilder Gerardus de San de eerste les aan de Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde in Groningen gaf. Deze academie kreeg enkele decennia later de naam Minerva en werd uiteindelijk een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Van die eerste les loopt er een directe en ononderbroken lijn naar de hogeschool van vandaag. Het afgelopen jaar hebben we deze mijlpaal gevierd met onder andere een personeelsfeest en een jubileumboek over de geschiedenis van onze hogeschool.

Het thema van dit lustrumjaar was ‘Empowerment’. Dat is de rode draad die door onze geschiedenis loopt: de wil om mensen de kans te bieden om zichzelf te ontwikkelen en daarmee ook de samenleving als geheel vooruit te brengen. Dat blijkt ook uit het recordbedrag van € 182.529,75 dat door studenten, medewerkers en relaties is opgehaald voor drie goede doelen die zich sterk maken voor onderwijs aan kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een prachtige prestatie van iedereen die daarbij betrokken is geweest.

In 2018 hebben we gewerkt aan het uitvoeren van ons strategisch plan Vernieuwen in Verbinding. Een belangrijk strategisch doel is onze ontwikkeling tot een leergemeenschap waarin onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samenkomen. We geven dit in de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen. Het afgelopen jaar is een flink aantal veelbelovende nieuwe innovatiewerkplaatsen gestart, bijvoorbeeld gericht op het helpen van kwetsbare kinderen, het genereren van nieuwe kansen voor Oost-Groningen en het ontwerpen van gebouwen waarin gezondheid voorop staat.

Daarnaast hebben we onze onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten verbeterd en uitgebreid. Zo openden we officieel het verbouwde Prins Claus Conservatorium en het vernieuwde Wiebenga, twee eigentijdse onderwijsgebouwen die tegelijkertijd een duidelijke verbinding laten zien met ons verleden. Op de campus kreeg de Digital Society Hub een eigen onderkomen en openden we een nieuwe innovatiehal van Zernike Advanced Processing, waarmee we de biobased economy in Noord-Nederland een stevige impuls hebben gegeven. Ook zijn we gestart met de nieuwbouw van Zernikeplein 7. Door deze investeringen kunnen we onze studenten en medewerkers een goede plek bieden om te leren en te werken.

Verder is in 2018 een aantal nieuwe opleidingen gestart, steeds op verzoek van onze omgeving. We hebben ons masteraanbod uitgebreid met de masters Interdisciplinary Business Professional en Energy for Society. Ook begonnen we twee nieuwe Associate degrees: Ondernemen en Systeemspecialist Automotive. Met deze opleidingen bieden we studenten goede baankansen en werken we samen met onze partners in de regio aan een onderwijs- en onderzoeksportfolio dat voorziet in de behoeften van de samenleving.

We hebben ons lustrumjaar niet alleen uitgebreid gevierd, maar ook luister bijgezet door concrete resultaten te boeken in de uitvoering van ons strategisch plan. Zo werken we elke dag aan het in de praktijk brengen van ons motto: Share Your Talent. Move The World. Wij bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.


Groningen, mei 2019

Henk Pijlman, voorzitter
Rob Verhofstad, collegelid
Paul van der Wijk, collegelid

De organisatie in 2018

Tabel kerngegevens

Tabel kerngegevens
Kerngegevens Hanzehogeschool Groningen 2018 2017 2016
       
Studenten      
inschrijvingen* 29.457 29.087 27.886
instroom* 7.677 7.790 7.174
afgestudeerden* 4.779 4.475 4.136
buitenlandse studenten 2.596 2.433 2.262
uitwisseling naar Nederland 707 668 665
uitwisseling naar buitenland 786 732 664
deeltijd en duale trajecten* 3.012 2.851 2.467
       
Medewerkers      
in aantal 3.348 3.323 3.280
in fte 2.332 2.299 2.252
       
Financiële resultaten      
alle bedragen * 1.000 €      
baten 275.966 258.140 247.580
lasten 274.209 261.481 253.660
resultaat 1.757 ‑3.341 ‑6.080

* aantallen HO op basis van gegevens Vereniging Hogescholen

De Hanzehogeschool Groningen is onderverdeeld in 18 schools en biedt opleidingen in de domeinen:

  • Economie
  • Mens en maatschappij
  • Techniek
  • Kunsten

De hogeschool is statutair gevestigd te Groningen, heeft als rechtsvorm een stichting en kent als statutaire naam Stichting Hanzehogeschool Groningen. In 2018 telde onze hogeschool 3.348 medewerkers (2.332 fte) en stonden er 29.457 studenten ingeschreven.

Ons onderzoek gebeurt vanuit het Centre of Expertise Energy, het Centre of Expertise Healthy Ageing, het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en drie kenniscentra: Kenniscentrum Kunst en Samenleving, Kenniscentrum NoorderRuimte en Kenniscentrum Biobased Economy.
 

Verslag van de Raad van Toezicht

In 2018 vergaderde de Raad van Toezicht zeven keer. De samenstelling is in 2018 niet gewijzigd. Mevrouw J.M. Hiddema, de heer drs. R. Bakker en de heer drs. A.A. Rietveld namen afscheid op 31 december 2018. De gegevens over de samenstelling en de bezoldiging van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de jaarrekening van dit jaarverslag.

De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak, daarbij elke vorm van belangenverstrengeling vermijdend. Op geen van de leden van de Raad is de ’melding van strijdige belangen’ van toepassing, noch zijn er transacties verricht waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur hebben gespeeld naar het oordeel van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht voerde maandelijks overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. De leden van de Raad die verantwoordelijk zijn voor auditzaken hebben specifiek overleg gevoerd met de concerncontroller van de Hanzehogeschool Groningen en met de externe accountant. De rapportages over de werkzaamheden van de drie commissies (remuneratiecommissie, auditcommissie en commissie onderwijs en onderzoek) zijn als bijlage toegevoegd.

Een afvaardiging van de Raad sprak met de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) en woonde een aantal overlegvergaderingen van de HMR met het College van Bestuur bij. Ook waren leden van de Raad aanwezig bij de opening van het hogeschooljaar, lectorinstallaties, de jaarlijkse relatieavond van de hogeschool en concerten van het Prins Claus Conservatorium. De relatieavond en de concerten stonden in 2018 in het teken van het lustrum van de Hanzehogeschool.  

In de zeven vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2018 stonden vaste onderwerpen op de agenda: het goedkeuren van de jaarrekening 2017 - 2018, de jaarrekening en accountantsverslag 2017, het jaarverslag 2017, de begroting 2018, de begroting 2018 - 2019, de financiële kaderstelling 2018 – 2019, de twaalfmaands MO-rapportage (Management Overeenkomsten met directeuren en deans) en overige financiële onderwerpen. Daarnaast heeft de Raad informatie ingewonnen over de betrokkenheid van externe belanghebbenden bij het beleid van de hogeschool en de manier waarop de strategische samenwerking met diverse internationale en nationale kennisinstellingen, werkveld en overige organisaties plaatsvindt.

In 2018 behaalde de Hanzehogeschool voor de tweede keer de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK); de NVAO nam een positief besluit.

Ook in 2018 raakt het onderwerp aardbevingen de Hanzehogeschool op verschillende manieren. Zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw zijn bouwkundige maatregelen overeengekomen. In het voorjaar van 2018 startte  de (ver)bouw van Zernikeplein 7. Zowel als gevolg van de (ver)bouw als van externe projecten in de stad was de bereikbaarheid een aandachtspunt.

In 2018 stelde de Raad het Strategisch Vastgoed- en Huisvestingsplan: Ruimte voor Talent 2018 vast. Dit plan bevat uitgangspunten voor nieuw- en verbouw op de Hanzehogeschool Groningen.

De Raad laat zich ieder jaar door een aantal deans en directeuren informeren over hun school of stafbureau. 

In 2018 presenteerde mevrouw Van der Meulen de Academie Minerva voor de Raad van Toezicht. Vanuit het Instituut voor Life Science & Technology presenteerde mevrouw De Graaf de testomgeving Zernike Advanced Processing (ZAP) voor biobased experimenten en de master Data Science for Life Sciences. 

De Raad heeft zich actief laten informeren door mevrouw Meins van het Stafbureau Human Resources over het personeelsbeleid.    

Verdere onderwerpen van gesprek waren in 2018 onder meer: de voortgang van huisvesting, de stand van zaken van de governance structuur, de stand van zaken rondom Bildung en Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming en de uitbreiding van het onderwijsaanbod met de Master Operational Leaderschip in Performing Arts en de Associated degree Sociaal werk in de zorg.

Het College van Bestuur informeerde de Raad over hogeschoolbrede onderwerpen zoals de Nationale Studentenenquête 2018, de positie in externe ranglijsten (Keuzegids Hbo, Elsevier Beste Studies), de instroomcijfers, het uitwerkingsplan voor cameratoezicht, de voortgang van diverse huisvestingsprojecten en meerdere benoemingen: de benoeming van mevrouw Bloemen tot dean voor het Instituut voor Facility Management, de benoeming van mevrouw Schraagen tot dean voor de Academie voor Architectuur & Built Environment, de benoeming van de heer Ganzeboom die de overstap maakte van het Instituut voor Marketing Management naar de International Business School en de benoeming van mevrouw Bakema tot directeur Facilitair Bedrijf. 

De Raad evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, zo ook in 2018. Zowel de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur waarderen de open sfeer. Als de ambitie is van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur om samen het beste te doen, hoe zou de samenwerking dan geoptimaliseerd kunnen worden? Daar wordt in 2019 een vervolg aan gegeven. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht was in 2018 juryvoorzitter voor de Hannie Schaftprijs, de tweejaarlijkse studentenprijs van de hogeschool voor een werkstuk waaruit maatschappelijke betrokkenheid spreekt. De prijs werd tijdens de opening van het hogeschooljaar uitgereikt aan Malissa Koeleman, studente Communication & Multimedia Design van het Instituut voor Communicatie, Media & IT. 

Groningen, mei 2019
Namens de Raad van Toezicht,
mr. K. F. Schuiling, voorzitter

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam: Mr. K.F. Schuiling
M/V: M
Leeftijd: 60 jaar
Hoofdfunctie: Burgemeester Den Helder
Eerste benoeming RvT: 01/ 1/2017
Lidmaatschap kerncommissie: remuneratiecommissie
Relevante nevenfuncties: -

Naam: Ir. J.J. Fennema
M/V: M
Leeftijd: 54 jaar
Hoofdfunctie: CEO en voorzitter Raad van Bestuur Gasunie
Eerste benoeming RvT: 01/ 1/2017
Lidmaatschap kerncommissie: auditcommissie
Relevante nevenfuncties: Lid Internationale Raad van Commissarissen Energy Delta Institute
  Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme
  Bestuursvoorzitter Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN)
  Lid Aandeelhouderscommissie Nord Stream A.G.

Naam: Drs. D. Boonstra
M/V: V
Leeftijd: 59 jaar
Hoofdfunctie: Algemeen directeur NDC Mediagroep
Eerste benoeming RvT: 01/ 1/2017
Lidmaatschap kerncommissie:  
Relevante nevenfuncties:  

Naam: Prof dr S.G.L. Schruijer
M/V: V
Leeftijd: 59 jaar
Functies: Directeur Professional Development International BV
  Hoogleraar Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht
  Hoogleraar Organisatiepsychologie, Universiteit van Tilburg
Eerste benoeming RvT: 05/ 1/2016
Lidmaatschap kerncommissie: remuneratiecommissie
Relevante nevenfuncties:  

Naam: Drs. A.A. Rietveld
M/V: M
Leeftijd: 62 jaar
Hoofdfunctie: Directeur GGD Groningen
Eerste benoeming RvT: 02/ 1/2011
Lidmaatschap kerncommissie: commissie Onderwijs & Onderzoek
Relevante nevenfuncties: Lid RvC Interpsy (Groningen), voorzitter RvC AT Groep Zorg
  (Oldenzaal) en voorzitter bestuur stichting Onderwijs Zorg

Naam: Drs. R. Bakker
M/V: M
Leeftijd: 53 jaar
Hoofdfunctie: Financieel directeur Koepon Holding
Eerste benoeming RvT: 02/ 1/2011
Lidmaatschap kerncommissie: auditcommissie
Relevante nevenfuncties: -

Naam: J.M. Hiddema
M/V: V
Leeftijd: 55 jaar
Hoofdfunctie: Directeur Omrop Fryslân
Eerste benoeming RvT: 07/ 1/2011
Lidmaatschap kerncommissie: commissie Onderwijs & Onderzoek
Relevante nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht van de Nederlandse Reisopera
  Lid van de beoordelingscommissie van het Mediafonds van de Provincie Groningen
  Voorzitter bestuur Jonge Harten
  Lid van Beleidsadviesgroep cultuureducatie met kwaliteit voor K&C

Organogram Hanzehogeschool Groningen

Samenstelling bestuurlijke organisatie per 31 december 2018

Raad van Toezicht College van Bestuur
mr. K.F. Schuiling (voorzitter) drs. H.J. Pijlman, voorzitter
drs. A.A. Rietveld drs. L.J.M. Verhofstad, collegelid
drs. R. Bakker dr. P. van der Wijk, collegelid
J.M. Hiddema  
drs. D. Boonstra drs. H.L. Hofstra, secretaris College van Bestuur en Raad van Toezicht
ir. J.J. Fennema  
prof. dr. S.G.L. Schruijer  
   
Stafbureaus en Facilitair Bedrijf Directeuren
Facilitair Bedrijf H. Bakema MFM
Stafbureau Financieel Economische Zaken J.P. Tuil RC
Stafbureau Marketing & Communicatie dr. L.H. Hajema
Stafbureau Onderwijs & Onderzoek dr. A. Luijten
Stafbureau Personeel & Organisatie drs. J.C. Meins
Stafbureau Informatisering drs. C.P. Joosse
   
Schools  
Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek drs. K.R. Schraagen
Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva D.F.L. van der Meulen
Academie voor Gezondheidsstudies drs. A. Nimis
Academie voor Sociale Studies mr. drs. M.A.M. Garnier
Academie voor Verpleegkunde A.H. Hannink, MHA
Instituut voor Bedrijfskunde drs. L.J.M. Hobert
Instituut voor Communicatie, Media & IT mr. T. Faber-Remmelts
Instituut voor Engineering drs. P. de Vries
Instituut voor Facility Management W.M.J.M. Bloemen-Bekx MA
Instituut voor Financieel Economisch Management mr. F.G.H. Mulder
Instituut voor Life Science & Technology dr. V.B. de Graaf-Peters
Instituut voor Marketing Management drs. P.N. Ganzeboom a.i.
Instituut voor Rechtenstudies mr. J.W.M. Gomashie
Instituut voor Sportstudies E.K. Tuinier MBA
International Business School drs. P.N. Ganzeboom
Pedagogische Academie drs. M. Muhonen
School of Performing Arts H. van den Elsen
   
Hanze Honours College H. van den Elsen
   
Centre of Expertise Healthy Ageing dr. J.H. de Ruiter MBA
Centre of Expertise Energy dr. ir. J. Aué
Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap dr. H. Velthuijsen