Bestuur & organisatie

Voorwoord van het College van Bestuur

Na de lancering van het strategisch plan Vernieuwen in Verbinding in 2016, stond 2017 in het teken van het vertalen van onze strategische doelen naar concrete resultaten. Een belangrijke stap hierbij was het opstellen en ondertekenen van het Charter Vernieuwen in Verbinding. Dit charter maakt de strategische doelen concreet en helpt ons zo bij de implementatie.

Een belangrijk strategisch doel is onze ontwikkeling tot een leergemeenschap, waarin onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk samenkomen. We geven dit in de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen. Het afgelopen jaar ging bijvoorbeeld de Digital Society Hub van start, gericht op innovaties in de ICT, samen met ondernemers uit onze regio. BuildinG werd geopend, een innovatiewerkplaats voor aardbevingsbestendig bouwen die grote betekenis voor onze provincie kan hebben. De innovatiewerkplaats Krachtig MKB ondersteunde tientallen mkb-bedrijven om tot een nieuwe coöperatieve vorm van samenwerken te komen. Ook sloegen we de eerste palen de grond in voor Zernike Advanced Processing: een unieke testomgeving voor biobased experimenten.

We maakten in 2017 ook flinke slagen met ons portfoliomanagement, waardoor we beter in staat zijn om ons onderwijsaanbod af te stemmen op wat onze omgeving van ons vraagt. Dat resulteerde onder andere in de ontwikkeling van de Master Energy for Society, de Master Data Science for Life Science en de Master Interdisciplinary Business Professional. Deze masters gaan in 2018 van start en bieden onze studenten de kans om direct vanuit hun bachelor door te stromen naar bekostigde en praktijkgerichte masters – iets waar ze tijdens de totstandkoming van ons strategisch plan veelvuldig om vroegen.

Naast de ontwikkelingen vanuit het strategisch plan, doorliep de Hanzehogeschool Groningen in 2017 ook de Instellingstoets Kwaliteitszorg: een diepgaande, externe beoordeling van de wijze waarop wij de kwaliteitszorg hebben georganiseerd. Dat gaat niet alleen over processen en instrumenten, maar ook over de cultuur. We kregen voor onze werkwijze complimenten en ontvingen een positief oordeel – een mooi resultaat waar we allemaal trots op mogen zijn.

Tot slot hebben we in 2017 sterk ingezet op duurzaamheid. We hebben onszelf tot doel gesteld de meest duurzame hogeschool van Nederland te zijn. Daarom hebben we onder andere meegedaan aan de GreenQuest: een initiatief om bedrijven en instellingen te verduurzamen. We hebben onszelf stevige doelen opgelegd voor de komende jaren. Inmiddels zijn ontzettend veel studenten en docenten aan de slag met de verduurzaming van de Hanzehogeschool Groningen, alleen dat is al grote winst.

Of het nu om de realisatie van ons strategisch plan gaat, onze kwaliteitszorg of onze maatschappelijke impact, we hebben in 2017 ons motto in de praktijk weten te brengen: Share Your Talent. Move The World. Wij bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Groningen, april 2018

Henk Pijlman, voorzitter
Rob Verhofstad, collegelid
Paul van der Wijk, collegelid

De organisatie in 2017

Kerngegevens Hanzehogeschool Groningen 2017 2016 2015
       
Studenten      
inschrijvingen 29.087 27.886 26.824
instroom 7.790 7.174 6.428
afgestudeerden 4.475 4.136 4.118
buitenlandse studenten 2.433 2.262 2.024
uitwisseling naar Nederland 668 665 609
uitwisseling naar buitenland 732 664 564
deeltijd en duale trajecten 2.851 2.467 2.312
       
Medewerkers      
in aantal 3.323 3.280 3.131
in fte 2.299 2.252 2.187
       
Financiële resultaten      
alle bedragen * 1.000 €      
baten 258.140 247.580 241.738
lasten 261.481 253.660 249.674
resultaat ‑3.341 ‑6.080 ‑7.936

Tabel 1.1: Kerngegevens Hanzehogeschool Groningen, 2017

Hanzehogeschool Groningen biedt vanuit 18 schools opleidingen in de domeinen economisch, mens en maatschappij, technisch en kunsten.
De hogeschool is statutair gevestigd te Groningen, heeft als rechtsvorm een stichting en kent als statutaire naam Stichting Hanzehogeschool Groningen.In 2017 telde onze hogeschool 3.323 medewerkers (2.299 fte) en stonden er 29.087 studenten ingeschreven. Ons onderzoek gebeurt vanuit het Centre of Expertise Energy, het Centre of Expertise Healthy Ageing, het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en drie kenniscentra: Kenniscentrum Kunst en Samenleving, Kenniscentrum NoorderRuimte en Kenniscentrum Biobased Economy.

Verslag van de Raad van Toezicht

In 2017 vergaderde de Raad van Toezicht zeven keer. De samenstelling van de Raad wijzigde per december 2017, de heer Van der Burg nam afscheid. De Raad bestaat nu uit zeven leden. De gegevens over de samenstelling en de bezoldiging van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de Jaarrekening van dit jaarverslag. De documenten met deze gegevens zijn ook te vinden op de website van de Hanzehogeschool Groningen, www.hanze.nl/governance.

De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak, daarbij elke vorm van belangenverstrengeling vermijdend. Op geen van de leden van de Raad is de ’melding van strijdige belangen’ van toepassing, noch zijn er transacties verricht waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het College van Bestuur hebben gespeeld naar het oordeel van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht voerde maandelijks overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. De leden van de Raad die verantwoordelijk zijn voor auditzaken hebben specifiek overleg gevoerd met de concerncontroller van de Hanzehogeschool Groningen en met de externe accountant. De rapportages over de werkzaamheden van de drie commissies (renumeratiecommissie, auditcommissie en commissie Onderwijs en Onderzoek) zijn als bijlage toegevoegd.

De Raad sprak met de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) en een afvaardiging van de Raad woonde een aantal overlegvergaderingen van de HMR met het College van Bestuur bij. Ook waren leden van de Raad onder andere aanwezig bij de opening van het hogeschooljaar, lectorinstallaties en de jaarlijkse relatieavond van de hogeschool.

In de zeven vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2017 stonden vaste onderwerpen op de agenda: het goedkeuren van de jaarrekening 2015 - 2016, de jaarrekening en accountantsverslag 2016, het jaarverslag 2016, de begroting 2017, de begroting 2017 - 2018, het meerjarenperspectief 2016 - 2020, de financiële kaderstelling 2017 - 2018, de 12-maands MO-rapportage (Management Overeenkomsten met directeuren en deans) en overige financiële onderwerpen. Daarnaast werd de Raad geïnformeerd over de betrokkenheid van externe belanghebbenden bij het beleid van de hogeschool en de manier waarop de strategische samenwerking met diverse internationale en nationale kennisinstellingen, werkveld en overige organisaties plaats vindt.

De Hanzehogeschool doorliep in 2017 voor de tweede keer de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Het ITK-panel adviseerde positief aan de NVAO. In 2018 neemt het NVAO definitief een besluit.

Ook in 2017 was de aardbevingsproblematiek een belangrijk onderwerp van gesprek voor de Raad. Het onderwerp aardbevingen raakt de Hanzehogeschool op verschillende manieren. Zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw zijn bouwkundige maatregelen noodzakelijk, die grote financiële consequenties hebben. De verbouw van het Prins Claus Conservatorium, Zernikeplein 7 en het Wiebenga-gebouw zijn hier voorbeelden van. De Hanzehogeschool wil de veiligheid van studenten en medewerkers garanderen en ervoor zorgen dat onderwijs en onderzoek door kunnen gaan.

Tegelijkertijd bieden de aardbevingen kansen voor bedrijven en instellingen om er ervaring mee op te doen en er kennis over te ontwikkelen.

Eind 2017 gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan de gemaakte afspraken tussen de Hanzehogeschool Groningen en de NAM. De beide partijen bereikten een akkoord over de financiële consequenties van de bouwkundige maatregelingen die noodzakelijk zijn. Dat betekent dat in het voorjaar van 2018 de (ver)bouw kan starten, inmiddels vier jaar na de oorspronkelijk geplande datum.

De Raad laat zich ieder jaar door een aantal deans en directeuren informeren over hun school of stafbureau. 
In 2017 gaf mevrouw Meins, directeur van Stafbureau Human Resources, twee presentaties aan de Raad van Toezicht over:

  • de ontwikkeling van eigenaarschap en de organisatie;
  • de werkdrukexperimenten en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

De heer Aué, directeur van het Centre of Expertise Energy presenteerde de Roadmap Energie. De heer De Ruiter, directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing gaf een presentatie over de Roadmap Healthy Ageing. 

De Raad heeft zich door mevrouw Luijten, directeur van het Stafbureau Onderwijs en Onderzoek en mevrouw Dijkstra, beleidsadviseur Kwaliteitszorg, laten informeren over de Instellingstoets Kwaliteitszorg die in 2017 werd afgenomen. Ook gaf mevrouw Luijten de Raad een presentatie over studiesucces.

Verdere onderwerpen van gesprek waren in 2017 onder meer: het huisvestingsplan Zernikeplein 7 en het masterplan huisvesting, het strategisch plan internationale werving, de uitbreiding van het onderwijsaanbod met twee masters: Energy for Society en Data Science for Life Science, de Roadmap Ondernemerschap, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de organisatieontwikkelingen en Lucia Marthas Institute for Performing Arts die een aparte school binnen de Hanzehogeschool werd.

Het College van Bestuur informeerde de Raad over hogeschoolbrede onderwerpen zoals de Nationale Studentenenquête 2017, de positie in externe ranking overzichten (Keuzegids Hbo, Elsevier Beste Studies), de instroomcijfers, de samenwerking in BuildinG, het onderzoeksproject INCAS 3 dat de Hanzehogeschool Groningen samen met Hochschule Bremen overnam, deelname van de hogeschool aan Northern Knowledge, de gedragscode voor studentenverenigingen en –organisaties in Groningen, de benoeming van de heer Van den Elsen tot leading dean van het Hanze Honourscollege en de benoeming van mevrouw Gomashi die de overstap maakte van het Instituut voor Financieel Economisch Management naar het Instituut voor Rechtenstudies.

De Raad evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, zo ook in 2017. De samenwerking tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt door beide partijen ervaren als goed. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor het functioneren van het College van Bestuur. De Raad wil kijken hoe hij nog meer van toegevoegde waarde voor het College van Bestuur kan zijn. 
Daarnaast heeft de Raad behoefte om over een aantal thema’s verdiepende gesprekken te voeren, aanvullend op de reguliere vergaderingen.
De agenda wordt als erg vol ervaren en dat heeft daarom het komende jaar de aandacht. De presentaties door medewerkers van de hogeschool geven de Raad van Toezicht een goed beeld van wat er speelt op de werkvloer.  

De voorzitter van de Raad van Toezicht was in 2017 juryvoorzitter voor de Hanze Innovatieprijs, de tweejaarlijkse studentenprijs van de hogeschool voor studenten die effectieve en vernieuwende oplossingen voor het werkveld hebben onderzocht en uitgevoerd. De prijs werd tijdens de opening van het hogeschooljaar uitgereikt aan Rozemarijn Veenstra en Hidde Van Wezel, beide studenten Bouwkunde en Civiele Techniek aan de Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek.

Groningen,

April 2018

 

Namens de Raad van Toezicht,
mr. K.F.Schuiling, voorzitter

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam: Mr. K.F. Schuiling
M/V: M
Leeftijd: 59 jaar
Hoofdfunctie: Burgemeester Den Helder
Eerste benoeming RvT: 01/ 1/2017
Lidmaatschap kerncommissie: remuneratiecommissie
Relevante nevenfuncties:  

Naam: Ir. J.J. Fennema
M/V: M
Leeftijd: 53 jaar
Hoofdfunctie: CEO en voorzitter Raad van Bestuur Gasunie
Eerste benoeming RvT: 01/ 1/2017
Lidmaatschap kerncommissie: auditcommissie
Relevante nevenfuncties: Lid Internationale Raad van Commissarissen Energy Delta Institute
  Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme
  Bestuursvoorzitter Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN)
  Lid Aandeelhouderscommissie Nord Stream A.G.

Naam: Drs. D. Boonstra
M/V: V
Leeftijd: 59 jaar
Hoofdfunctie: Algemeen directeur NDC Mediagroep
Eerste benoeming RvT: 01/ 1/2017
Lidmaatschap kerncommissie:  
Relevante nevenfuncties:  

Naam: Prof dr S.G.L. Schruijer
M/V: V
Leeftijd: 58 jaar
Functies: ·       Directeur Professional Development International BV
  ·       Hoogleraar Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht
  ·       Hoogleraar Organisatiepsychologie, Universiteit van Tilburg
Eerste benoeming RvT: 05/ 1/2016
Lidmaatschap kerncommissie: remuneratiecommissie
Relevante nevenfuncties:  

Naam: Drs A.A. Rietveld
M/V: M
Leeftijd: 62 jaar
Hoofdfunctie: Directeur GGD Groningen
Eerste benoeming RvT: 02/ 1/2011
Lidmaatschap kerncommissie: commissie Onderwijs & Onderzoek
Relevante nevenfuncties: ·       Lid RvC Interpsy (Groningen)
  ·       Voorzitter RvC AT Groep Zorg (Oldenzaal)

Naam: Drs R. Bakker
M/V: M
Leeftijd: 53 jaar
Hoofdfunctie: Financieel directeur Koepon Holding
Eerste benoeming RvT: 02/ 1/2011
Lidmaatschap kerncommissie: auditcommissie
Relevante nevenfuncties:  

Naam: J.M. Hiddema
M/V: V
Leeftijd: 55 jaar
Hoofdfunctie: Interimmanager Landgoed Mensinge
Eerste benoeming RvT: 07/ 1/2011
Lidmaatschap kerncommissie: commissie Onderwijs & Onderzoek
Relevante nevenfuncties: ·       Lid Raad van Toezicht van de Nederlandse Reisopera
  ·       Lid van de beoordelingscommissie van het Mediafonds van de Provincie Groningen
  ·       Voorzitter bestuur Jonge Harten
  ·       Lid van beleid advies groep cultuureducatie met kwaliteit voor K&C

Organogram Hanzehogeschool Groningen

Samenstelling bestuurlijke organisatie per 31 december 2017

Raad van Toezicht College van Bestuur
mr. K.F. Schuiling (voorzitter) drs. H.J. Pijlman, voorzitter
drs. A.A. Rietveld drs. L.J.M. Verhofstad, collegelid
drs. R. Bakker dr. P. van der Wijk, collegelid
J.M. Hiddema  
D. Boonstra drs. H.L. Hofstra, secretaris College van Bestuur en Raad van Toezicht
ir. J.J. Fennema  
prof. dr. S.G.L. Schruijer  
   
Stafbureaus en Facilitair Bedrijf Directeuren
Facilitair Bedrijf H. Bakema a.i.
Stafbureau Financieel Economische Zaken J.P. Tuil RC
Stafbureau Marketing & Communicatie dr. L.H. Hajema
Stafbureau Onderwijs & Onderzoek dr. A. Luijten
Stafbureau Personeel & Organisatie drs. J.C. Meins
Stafbureau Informatisering drs. C. Joosse
   
Schools  
Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek mr. drs. M.A.M. Garnier a.i.
Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur Minerva D.F.L. van der Meulen
Academie voor Gezondheidsstudies drs. A. Nimis
Academie voor Sociale Studies mr. drs. M.A.M. Garnier
Academie voor Verpleegkunde A.H. Hannink, MHA
Instituut voor Bedrijfskunde drs. L.J.M. Hobert
Instituut voor Communicatie, Media & IT mr. T. Faber-Remmelts
Instituut voor Engineering drs. P. de Vries
Instituut voor Facility Management drs. L.J.M. Hobert a.i.
Instituut voor Financieel Economisch Management mr. F.G.H. Mulder a.i.
Instituut voor Life Science & Technology dr. V.B. de Graaf-Peters
Instituut voor Marketing Management drs. P.N. Ganzeboom
Instituut voor Rechtenstudies mr. J.W.M. Gomashie
Instituut voor Sportstudies E.K. Tuinier
International Business School ing. C. Weyland a.i.
Pedagogische Academie drs. M. Muhonen
School of Performing Arts H. van den Elsen
   
Hanze Honours College drs. P. de Vries
   
Centre of Expertise Healthy Ageing dr. J.H. de Ruiter MBA
Centre of Expertise Energy dr. ir. J. Aué
Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap vacature